28997. lajstromszámú szabadalom • Hirdető készülék

Megjelent 1903. évi deczember lió 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 28997. szám. IX/h. OSZTÁLY. Hirdető készülék. D" DOCTOR BENNO ORVOS HANNOVERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 deczember hó 23 ika. Jelen találmány tárgyát a legkülönbö­zőbb czélokra szolgáló hirdetéseknek vala­mely központi állomáson való gyors és ol­csó fölvételére alkalmas hirdető készülék képezi. Ezen czélra eddigelé a napilapokban közé­tett hirdetések szolgáltak, melyeknek hát­rányait képezik az általános drága hirde­tési díjak és azon hosszú idő, mely a hir­detés föladása és közététele között eltelik. Ha most, mint az sok városban előfordul, több újság jelenik meg, tehát a helyi érdekeket szolgáló hirdetések központosí­tása hiányzik, akkor az ember adott eset­ben kénytelen, minden helyben megjelenő újságban hirdetni, illetve ezeket magának megszerezni és elolvasni. Hogy pedig a szó­ban forgó hirdetések központosítására szük­ség van, ez kitűnik a különböző berende­zésekből. melyek ezen szükséglet kielégíté­sére vannak hivatva és melyekhez a cseléd­közvetítő intézetek, a lakásközvetítő iro­dák, munkaközvetítő hivatalok stb. stb. szá­míthatók. Mindezen berendezések azonban a fölmerülő nagy költségek miatt a czélnak csak kevéssé felelnek meg. A jelen találmány tárgyát képező hirdető készülék egy központi állomáson függeszt­hető ki, a hol a hirdetések fölvétele után azoknak közététele is azonnal megtörténik s a mellett a kevésbé tehetős embernek is lehetségessé válik a hirdetés, minthogy a költségek körülbelül 75 százalékkal olcsób­bak lehetnek. Jelen találmány tárgya rekíámczélokra is fölötte előnyösen használható. Mellékelt rajzon a találmány tárgyának egy példaképeni foganatosítási alakja van bemutatva, és pedig az 1. ábra egy keretben elrendezett két hir­detés elölnézete, a 2. ábra a hirdető készülék függélyes metszete, a 3. ábra az 1. ábra vízszintes metszete, a 4. ábra egy hirdetésnek nagyobb lépték szerint rajzolt elölnézete, az 5. ábra egy különféle hirdetésekkel ki­töltött fal elölnézete, a 6. ábra ugyanezen falnak egy részlete a hirdetések föltüntetésével, a 7. ábra egy betű távlati képe, mely a hirdető készülékbe való beillesztés czéljá­ból hátsó toldattal van ellátva, végül a 8. ábra a szók közé helyezendő ürpótló távlati képe. A találmány tárgyát képező hirdető ké­szülékek valamely alkalmas helyen fölállí-

Next

/
Thumbnails
Contents