28952. lajstromszámú szabadalom • Eljárás egyenáramú mótoroknak a többfázisú indukcziós mótoroknak önműködő elindítására

Megjeleni 19Q3. évi deczember hó 19-én. MAGY. KIR. SZABADALMI l||g| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28952. szám. VÍI/g. OSZTÁLY. Eljárás egyenáramú mótoroknxk ós többfázisú iniukcziós mótoroknak önműködő' elindítására. MAGYAR SCHUCKERT-MÜVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 április hó 3-ika. Az eddig alkalmazott eljárás egyenáramú motoroknak elektromágneses relaisk segélyé­vel való önműködő és lökésmentes elindí­tására abban áll. hogy több elektromágne­ses, különböző feszültségekre beállított re­laist a mótorfegyverzettel párhuzamossá kapcsolunk, melyek ezután a fegyverzetnek fokozatosan nagyobbodó ellenfeszültségének megfelelően az egyes ellenállási fokozato­kat egymásután rövidre zárják. A mellékelt rajznak 1. ábrája az ezen eddig alkalmazott el­járásoknál létrejövő viszonyokat szemlélteti. A (k) görbe a fegyverzetfeszültségnek változását mutatja a (T) idő függvényeként. A relaisk. a jelen esetben három van fölté­telezve, az (E' E") és (E"') feszültségekre vannak beállítva, vagyis midőn a fegyver­zetfeszültség (E') értékkel bír, akkor az első relais vonzza fegyverzetét és az első ellen­állási fokozat rövidre záratik; a fegyverzet­feszültség (E") értéknél a második, vagy az első és a második fokozat, (E'"j érték­nél pedig a harmadik vagy az első, második i és harmadik fokozat záratik rövidre és vé- ; gül a fegyverzetfeszültség a hálózatfeszült- j ségnek (E) értékéig növekedik. Ezen eddig alkalmazott eljárás a követ­kező hátrányokkal bír: 1. Hogy a relaisk helyesen működhesse­nek, a hálózatfeszültségnek állandónak kell lennie. Ha ez túlságosan nagy, akkor az utolsó relais működtetésénél egy erős áram lökés következik be, melynek nagysága a g gw J= — egyenlettel fejezhető ki, a hol «\va» a fegyverzet ellenállását jelöli. Még súlyosabb hátrányok merülnek föl, ha a hálózatfeszültség túlságosan kicsi. Ha ez az (E'") érték alá, vagy még az (E") érték alá is csökken, akkor az utolsó ill. a két utolsó ellenállási fokozat bekapcsoltan marad és a mótor egyrészt a kellő hálózatfeszültség hiányában, másrészt az áram fojtása követ­keztében kétszeresen meglassítva működik és ezenkívül az ellenállások túlságosan föl­hevíttetnek. 2. Az egyes relaisket különböző feszült­ségek számára kell göngyölni és ennek kö­vetkeztében pontos számítást tesznek szük-i ségessé és nagyobb előállítási költségeket ; okoznak, mint ha egyenlő tekercseléssel j bírnának; ezenkívül tekercsük sok tekerületű vékony sodronyból áll és ennek következté-

Next

/
Thumbnails
Contents