28940. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés ércztelepeknek kikutatására

Megjelent 1903. évi deczember lió 16-án. IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28940. szám. Vll/i. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés ércztelepeknek kikutatására. THE ELECTRICAL ORE FINDER COMPANY LIMITED CZÉG LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 íebruár hó 9-ike. A találmány tárgyát eljárás és berende­zés érezek és más ásványtelepek fölfedezé­sére képezi. A berendezés lényegében egy készülékből á'l, mely egy tetszésszerinti áramforrás által előállított áramimpulzusokat a földkérgen át a föld alatt levő rétegekbe küld és egy másik készülékből, mely ezen impulzusok létezését megfelelő távolságban kimutatja á azáltal, hogy ezen impulzusok utóbbi készülékben különféleképen jelent­keznek, a közvetlen szomszédságban levő rétegek minőségére enged következtetni. Ezen két készülékkel valamely érez­vagy más ásvány telepnek fekvését és ha­tárait lehet kimutatni és meghatározni. A 'lerendezés részei: 1. egy induktor, mellyt! a primer tekercs megszakítása által egy sekunder áramkör­ben ..amos impulzusok létesíttetnek. 2. / rezonátor vagy vevőkészülék, mely ÚJTV Vet 1 hangolva, hogy gyenge villamos áramé' n, is könnyen reagál és 3. löldzái latok előállítására szolgáló elektródok, melyek közül kettő-kettő drót­vezetékek segélyével az induktorral és a vevőkészülékkel vannak összekötve. A vizsgálatnál követendő eljárás a to­vábbiakban van leírva, mely leírás alapján a találmánynak alapul szolgáló alapgondolat is a legönnyebben megérthető. | Körülbelül a megvizsgálandó terület kö­j zepén, az egymástól körülbelül 5—100 m., esetleg még nagyobb távolságra az induk­torral összekötendő két elektródát a földbe helyezzük be, minek következtében az in­duktor által gerjesztett áram úgy áramlik a földön át, hogy a két elektróda közötti talajban áram vonalak keletkeznek. Ha a talaj homogén anyagból áll, akkor az áram­vonalak iránya egy oly mágnes erővonalai­nak irányával esik össze, melynek sarkai a két elektróda helyén vannak. Az áramvo­nalakba a pozitív elektródától a negatív elektróda felé állandó potencziálesés van, melynek görbéje az elektródákat összekötő egyenesbe eső áramvonalra a legmeredekebb, de ezen legrövidebb összeköttetéstől két­oldalt és alatt is vannak csökkenő potencziálú görbe erővonalak, melyek egy oly ellipsis alakjához közelednek, melynek nagyten­gelyét a két elektróda egyenes összekötte­tése képezi. Kitűnt, hogy ezen berendezésnél ezen erővonalakat 5—6 km.-nyi távolságra az induktor elektródáitól is észlelni lehetett, a mi arra enged következtetni, hogy az erő-MACv Y. SZABADALMI

Next

/
Thumbnails
Contents