28927. lajstromszámú szabadalom • Eljárás elektromágneses lökve-fúrógépek hűtésére

Megjelent 1903. évi deczember lió 16-án. MAGY. gÉ| KIR. SZABADALMI ISM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28927. szám. VII/g. OSZTÁLY. Eljárás elektromágneses lökve fúró gépek hűtésére. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 április hó 30-ika. Az elektromágneses, kőzetfúrásnál hasz­nált lökve fúró gépek, melyek közül eddig a gyakorlatban a Van-Deppel- és a Mar­vin-féle gépek terjedtek el, nem tartha­tók még csak megközelítően annyira kielé­gítő hatásfokkal üzemben, mint a forgó elektromágneses gépek, ellenkezőleg, a be­vezetett energia legnagyobb része hővé alakul át. Ennek szükségszerű következmé­nye az, hogy ezek a gépek üzem közben túlságosan fölmelegednek. A hőmérséklet a gép belsejében rendkívül magas, sőt még a külső palást is annyira fölmelegszik, hogy a munkás azt meg nem foghatja. A gépet ezért üzemen kívül kell helyezni és lehű­tés czéljából félre kell állítani, tehát mind­egyik gép mellett legalább egy tartalék­gépet kell alkalmazni. Hogy a gép belsejében föllépő magas hőmérséklet a gépet meg ne rongálja, szer­kesztésénél minden éghető anyagot el szo­kás kerülni, a csévék tekercselésénél pe­dig szigetelő anyag gyanánt csillámmal szokás szigetelni. A külső fal fölhevülését, általában pedig a hőmérséklet emelkedé­sét ismert módon folyó víz használatával történő hűtéssel (belső hűtéssel) lehet el­kerülni, mint az légsűrítőknél és más kis hatásf okú gépnél szokásos, A vízhűtés azon­ban nyomás alatt álló víz beszerzését teszi szükségessé, ily víz pedig ott, hol lökve fúrógéppel dolgozunk, ritkán áll rendelke­zésre, illetve nehezen vezethető oda. Ezen­kívül még a legegyszerűbb, víz hozzá- és elvezetésére szolgáló berendezések is igen komplikálják az oly munkagépeket, minő a lökve fúrógépek és az üzemet zavarják. Ezért elektromágneses lökve fúrógépeknél a belső hűtés mindig csak kivételes eset fog lenni. Evvel szemben rendkívül egyszerű és bár­hol alkalmazható a szóban lévő, lökve fúró gépek hűtésére szolgáló eljárás, mely lé­nyegében véve abból áll, hogy a gépet lyu­kacsos anyaggal burkoljuk és ezt üzem köz­ben nedvesítjük (fölületi hűtés), mikor a lehűtést a víz elpárolgása idézi elő. En­nek az egyszerű módszernek kedvező ha­azon alapszik, hogy a víz elpárologta­tására az uralkodó hőmérsékletnek meg­felelően kerek számban 5—6-szor annyi hő szükséges, mint ugyanannak a vízmennyi­ségnek 0°-ról 100-ra való fölhevítésére, to­vábbá hogy a víz elpárolgása már közepes

Next

/
Thumbnails
Contents