28903. lajstromszámú szabadalom • Újítások automobilokon

Megjelent 1903. évi de cz ember lió 1 1 -én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28908. szám. XX/a/y. OSZTÁLY. Újítások automobilokon. BARBER TAMÁS WALTHER MÉRNÖK LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 február hó 12-ike A találmány tárgyát automobilokon esz­közölt újítások képezik, melyek részben magára a járműre, részben pedig a hajtó­műre tartoznak. Az egész hajtómű egy merev főkeretre van szerelve, mely utóbbi megfelelően van méretezve és melyre két gép van egymás­tól függetlenül, engedékeny tagok segélyé­vel fölszerelve. Eme két gép mindegyike egy-egy könyökös tengelyt forgat, mely a főrekeretre mereven szerelt csapágyakba van ágyazva és mely a kereten túlnyúló végein a futókereket viseli. A főkereten ezenkívül ugyancsak enge­dékeny tagok segélyével két gőzgenerátor van fölszerelve, melyek mindegyike két-két csőkötegből áll. Két-két ily csőköteg egy­egy közös fölső, illetve alsó kamarába tor­kollik, még pedig oly módon, hogy az egyik köteg a fölső kamarába a másik köteg fölött torkoljék be, ez az utóbbi pedig az alsó kamarába az első köteg alatt torkoljék be, mi a vízkeringést nagymértékben elősegíti. A gőzfejlesztők fűtésére legelőnyösebben csöppfolyós tüzelőanyagot használunk, lehet azonban szilárd tüzelőanyaggal táplált tűz­helyet is alkalmazni, még pedig tetszés szerint vagy a cseppfolyós tüzelőanyaggal táplált tüzelés helyettesítésére, vagy pedig evvel kapcsolatban. A főkeretre van továbbá ugyancsak enge­dékeny tagok közvetítésével a két gőzsűrítő fölfüggesztve, melyek a gőzfejlesztőkhöz hasonlóau vannak szerkesztve. A föntebb jelzett könyökös vagy forgattyús tengelyek mindegyikét a megfelelő futóke­rékkel egy-egy kötés köti össze, melyet a kocsivezető tetszés szerint ki- vagy bekap­csolhat, amennyiben a kereket a tengellyel kötheti össze, illetve ebből kikapcsolhatja és a főkereten szilárdan megerősített fékező föliilettel érintkezésbe hozva befékezheti. Erre a czélra egy a futókerékkel összekö­tött, fölhasított gyűrű szolgál, mely rende­sen a forgattyús tengelyre vagy egy erre fölhúzott részre fekszik, akkor azonban, mikor azt szétfeszítjük, a tengelyt elereszti, míg további szétfeszítésnél egy fékföllilettel jön érintkezésbe és így a kerék forgását lassítja. A fölhasított gyűrű összehúzására és szét­feszítésére a legkülönbözőbb berendezések szolgálhatnak, így pl. a gyűrű fölhasításá­nál keletkező végek exczenterfölületek vagy ékfölületek gyanánt képezhetők ki, melyek egy a fölhasított gyűrűhöz közelíthető illetve ettől távolítható tag két megfelelően alakí­tott nyújtványa között képződő, alkalmas fölületek által határolt üreg falaival működ­hetnek együtt. Azáltal, hogy ezt a tagot

Next

/
Thumbnails
Contents