28898. lajstromszámú szabadalom • Eljárás éczpor, érczhomok és porhanyós érczek kohósítására

Megjelent 15)03. évi deczember hó 11-én . MAGY. gg| KIR. szabadalmi jhet hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 28898. szám. XII/d. OSZTÁLY. Eljárás érczpor, érczhomok és porhanyós érezek kohósítására. loewenthal jean építész magdeburg/m heyrothsbebge­ben és lippert bebnhabd kereskedő magdeburgban. A szabadalom bejelentésének napja 1903 május hó 22-ike. Jelen találmány tárgyát képező eljárás az érezek por- és homokszerű részeinek hasznosítására szolgál, melyeknek kohósí­tása eddig éppen nem, vagy csak körül­ményes és költséges módon volt elérhető. Azonkívül a kiaknázható mennyiség is cse­kély volt és az eljárás rosszabb minőségű fémet szolgáltatott, mivel az egyes fém­részecskék az őket körülvevő anyagok által egyrészt a hő behatásától megvédettek, másrészt pedig olvasztás alkalmával ártal­mas anyagokat vittek magukkal. Jelen találmány tárgyát képező eljárásnál ezen hátrányok ki vannak küszöbölve. Ezen czélból az érezport, érezhomokot stb. miután előzetesen mechanikai úton megtisztítottuk faszénporral és kokszporral bensően össze­keverjük és azután magnéziumklorid és magnézit vagy magnézia hozzáadása által brikettezhető masszává elegyítjük, formákba hozzuk és megkötjük. Jó keverési arány pl. a következő : Érczpor, érczhomok stb. . . 92 kg. Koksz- ill. faszénpor .... 5 « Magnéziumklorid 3 « Magnézit vagy magnézia 1 « Az eljárás folyamán mésznek vagy mész­vegyületnek mindennemű adagolása el van kerülve s amellett a kapott brikettek, az ismert magnézit vagy magnéziamennyiségen kívül semmiféle oxigénvegyületet sem tar­talmaznak. Az ily módon előállított brikettek szén­tartalma az olvasztási folyamat közben nagy mértékben elősegíti és megkönnyíti a hő­fejlesztést s azonkívül a fémoxidokból szár­mazó oxigén megkötésére, a vasolvasztási folyamatnál pedig a mangan redukálására szolgál, minek következtében az ilyen bri­kettekből kapott fém kiválóan tiszta lesz. A brikettezés útján való kohósítási eljá­rás végrehajtása eddig, az agyag, mész, nátron stb. adagolása mellett mindig a salak­nak a kemenczében való megszorúlásával járt, úgy hogy a kemenczét gyakran le kel­lett bontani, ami az üzem nagy mérvű meg­zavarását vonta maga után. Jelen találmánynál nemcsak arra vagyunk tekintettel, hogy a kemenczébe való bera­kásra alkalmas brikettek előállításánál min­denféle, összesülést előidéző anyag távol tartassék, hanem arra is, hogy a föntebbi brikettek további kohósításánál, a kemen­czébe való berakásmódja által az érczpor-

Next

/
Thumbnails
Contents