28894. lajstromszámú szabadalom • Kötött tömlőkötés megbetegedett nagyobb háziállatok számára

Megjelent, lí)<>3. évi (leczember lió 7-én. MAGY szabadalmi KIR. hivata! SZABADALMI LEIRA S 28894. szám. VI l/e OSZTÁLY Kötött tömlőkötés megbetegedett nagyobb háziállatok számára. janssen will1am gyáros chemnitzben. A szabadalom bejelentésének napja 1903 április hó 21-ike. Jelen találmány tárgyát megbetegedett nagyobb háziállatok, mint lovak, ökrök, te­henek stb. törzsének, mellének és nyaká­nak bekötésére alkalmas pólya képezi, mely egy 40—60 cm. széles, tetszőleges hosszú­ságú s gyapjúból, félgyapjúból, fagyapot­ból, vagy pedig más állati vagy növényi eredetű rostokból a kötőszéken készült töm­lőből áll. Ezen tömlő két vége be van varrva s az egyiken biztonsági tűk van­nak levehetően elrendezve. Ezelőtt hasonló czélokra, vagyis a meg­betegedett állatok nyakának és törzsének bekötésére szövött takarókat, á'talában szövőszéken előállított pólyákat alkalmaz­tak s szükség esetén egy közönséges zsák­kal is megelégedtek. Ezen bepólyázások azonban hátrányokkal bírtak, a mennyiben csak kis mértékben voltak rugalmasak és nyújthatók s ezen okból nem simultak min­denütt szorosan az állat testéhez. A pólya szélén ránczok képződtek és a kötés alá hideg levegő hatolt, minek következtében az állat gyakran meghűlt és a gyógyulási folyamat lassúbb lett vagy meg is akadá­lyoztatott. Ezen hátrányok a jelen találmány tár­gyát képező, kötött tömlőből álló kötésnél teljesen el vannak kerülve, a mennyiben az utóbbi, mint már a bevezetésben em­lítve volt, egy mindkét végén bevarrott és rendkívül nyújthatóságáról és rugalmassá­gáról ismert trikószövetből készült tömlő­ből áll, minek következtében az új pólya az állati test minden részéhez, még annak ol­dalrészeihez is szorosan hozzásimul, a nél­kül, hogy az állatot szorítaná és az állat mozgása közben ránczokat képezne, me­lyek a külső levegőnek a pólya és az ál­lat teste közé való behatolását lehetővé tennék. Az új kötés azon czélból bír tömlőalak­kal, hogy szélének összezsugorodása vagy fölgöndörödése megakadályoztassák. Ha tömlő helyett csak egyszeres kötött szö­vet volna alkalmazva, akkor nem le­hetne megakadályozni, hogy a pólya szélei föl ne göndörödjenek, úgy hogy a befö­dendő testfölület egy része födetlen ma­radna. A mellékelt rajzon az 1. ábra a tömlőalakú kötésnek azon vé­gét mutatja, mely biztonsági tűkkel van ellátva, a 2. ábra a pólya keresztmetszete, mely­ből annak tömlőalakja világosan kivehető, a 3. ábrán a szállítás vagy megőrzés vé­gett összegöngyölt pólya látható, míg a

Next

/
Thumbnails
Contents