28886. lajstromszámú szabadalom • Vasúti sínek illesztési helyeinek elektromos kapcsolata

Megjelent, lí)<>3. évi (leczember lió 7-én. MAGY szabadalmi KIR hivatal SZABADALMI LEIRAS 28886. szám. V/S/Si. OSZTÁLY. Vasúti sinek illesztési helyeinek elektromos kapcsolata. wherry william howard gyáros clevelandban. A szabadalom bejelentésének napja 1903 junius hó 2-ika. A jelen találmány a 7388. ikt. számú be­jelentésben ismertetett és vasúti síneknek egymással vezetékdrótok segélyével való elektromos összekapcsolására szolgáló eljá­rásnak egy annak sínillesztési helyeken való alkalmazását illető foganatosítási alakjára vonatkozik. A mellékelt rajzokon 1. ábra egy sínillesztési hely oldalnézete a sinekre erősített öntőformákkal, 2. ábra az öntő formák távlati képe a belső oldalról tekintve, 3. ábra a sínillesztési hely oldalnézete a pontozott vonalakkal jelzett öntő formákba befektetett dróthurokkal, 4., 5. és 6. ábrák az 1. ábra 4—4 vo­nalai mentén vett metszetek a sinekre il­lesztett, illetőleg teli öntött öntőformák­kal és a forrasztó fémből álló nyúlvány­nyal, végre 7. ábra a kész sínkapcsolat oldalnézete. Az elektromos kapcsolásra egy (E) drót­hurok szolgál, mely több laposan egy­másra fektetett rézdrótból áll. Ezen dró­tok hurokjai a sinekre erősített öntő for­mák segélyével e formákba forrasztó fém beöntése által a sínekhez forrasztatnak és egy forrasztó fémből álló födő réteggel boríttatnak. A két öntő formát egy (B) sín, az ezen sín (bl) hasítékaiban elállítható (b) csa­varok segélyével foglalja egymással ösz­sze, míg a sinekre csavaros szorító segé­lyével, vagy valamely más módon erősítte­tik a két öntő forma. Mielőtt az öntő formákat a sinekre il­lesztenők, az öntő csatornák belsejét, va­lamint a sinek azon fölületeit, melyekhez a forrasztó fémnek, mely legczélszerűbben réz, nem kell hozzá tapadni, agyaggal ken­jük be és azután az öntő formákba befek­tetjük a dróthurkot (lásd a 2. ábra ponto­zott vonalait). A formákat azután a sinekre erősítjük és az olvasztott forrasztó fémet beöntjük az (a3) csatornákba és a formá­kon mindaddig keresztülfolyni hagyjuk, míg a sinek eléggé fölmelegedtek, hogy a dróthurokkal összeforrhassanak. Ezután be­tömjük az (a4) kibocsátó nyílásokat és a fémet, mely az 5. ábrán látható alakot vette föl, kihűlni hagyjuk. Azután leszed­jük a formákat és a sínekhez hozzáforradt és a drótok hurokját takaró fém végeit a 6. és 7. ábrákon látható módon letiszto-

Next

/
Thumbnails
Contents