28868. lajstromszámú szabadalom • Háromszoros biztonsági jelzőkészülék mindenféle gőzkazánhoz

Megjelent 1 i)03. évi deczember hó 5-én. MAGY. m KIR. SZABADALMI JGSA HIVATAL szabadalmi leírás 28868. szám. V/e/fc. OSZTÁLY. Háromszoros biztonsági jelzőkészülék mindenféle gőzkazánhoz. SCHMIDT, KUHN & C° ARMATURAGYÁR SAAK/M ST. JOHANNBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 január hó 24-ike. A jelen találmány háromszoros biztonsági jelzőkészülékre vonatkozik, mely minden­féle gőzkazánhoz alkalmazható. E készülék a mellékelt rajzon van bemutatva. A vörös öntvényből készült (a) üreges testbe egy kisegítő biztonsági szelep és egy, ezt lenyomva tartó, (c) spirálrúgóval ellátott (b) nyomópeczek van beépítve. A peczek egy (d) vezető hüvely és egy (e) beállító csavar segélyével bármely kivánt gőznyomásra beállítható és ezen állásában biztosítható. Az (a) üreges test mindkét oldalán, két becsavart (v) nyúlványra (p) és (pl) gőzsípok vannak illesztve, melyekbe a szelep fészke fölött elrendezett (q) csa­tornákon át a szelep megnyílása alkalmá­val a gőz beáramlik és a (p pl) gőzsípo­kat megszólaltatja. Az egész leírt fölső rész (f) karimájával csavarok segélyével egy (g) csődarab megfelelő karimájával van összeerősítve és tömítve. Közvetlenül ezen csavarkötés alatt a (g) csődarabban egy (h) keresztrúd van elren­dezve, mely egy (i) nyúlvánnyal bír. A (h) keresztrúd közepében vezeték van egy (k) nyomó peczek számára. A (k) nyomó peczek­kel, ill. ennek vezető gyűrűivel egy (1) szög­emeltyű van összekötve. Egy ezen (1) szög­emeltyűvel csuklósan kapcsolt (m) kapcsoló | rúd és (n) vonórúd egy (o) úszóvezető ru­dat az említett (k 1) emeltyűmechanizmus­sal kapcsol össze, miközben (t) sárgaréz­csövek létesítik a kapcsolatot a (k 1 m n) emeltyűmechanizmus és az (s) úszó között. Az (o) úszóvezető rúd legmagasabb és legalacsonyabb állása a (g) csődarabban a kazán legmagasabb és legalacsonyabb víz­állásának felel meg; az (o) úszóvezető rúd ezen két állásában az (1) szögemeltyűt balra elforgatja és a (k) nyomó peczket meg­emeli, mely viszont a szelepet megemeli és a gőzt a (p) és (pl) gőzsípokhoz jutni en­gedi. A (g) csődarab alsó része szintén ösz­sze van csavarva egy (u) fenéklappal, mely az (o) úszóvezető rúd átbocsátására oldalt nyílással bír. Egy beillesztett (z) csődarabka segélyé­vel, mely alkalmas helyen a (w) kazánfalba van becsavarva és tömítve, az egész szer­kezet a gőzkazánra van szerelve. Az (a) üreges test és a (p pl) gőzsípok egy el­zárható (j) védő süveggel vannak védve min­den jogosulatlan beavatkozás ellen. A készülék működésének módja a követ­kező: Először: ha gonosz szándékból vagya ka­zánkezelő, fűtő stb. gondatlansága folytán a kazánban a gőz a törvényesen megenge-

Next

/
Thumbnails
Contents