28865. lajstromszámú szabadalom • Tejelosztó iszapcsatornákkal forgó dobok számára

Megjelent 1 i)03. évi deczember hó 5-én. MAGY. p^ KIR. SZABADALMI EBET HIVATAL szabadalmi leírás 28865. szflm. x/f OSZTÁLY. Tejelosztó iszapcsatornákkal forgó dobok számára. RAMESOHL & SCHMIDT ACTIENGESELLSCHAFT CZÉG W/M OELDEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 február hó 25-ike. Jelen találmány tárgyát tejelosztó képezi oly forgódobok számára, melyeknek belseje sugárirányban keskeny elválasztó terekre van osztva és több oly elosztócsővel bír, melyek egy piszokfogótól indulnak ki. Az eddig ismeretes hasonló berendezésektől jelen találmány tárgya abban különbözik, hogy a tej az elosztócsövekből a dob közepe felé irányi ott nyílásokból jut a dobba. A (w) pisze' fogóval tetszőleges számú — jelen esetben három — (v) elosztócső áll kapcsolatban. A betétek, jelen esetben tá­nyérok, az elosztócsövek alakjának meg­felel igásokkal vannak ellátva és az elosztói; boríttatnak (1. és 2. ábra), ami által helvzetük a dobban biztosíttatik. A teljes tej mir lenek előtt az elosztóval semminemű kapcsolatban nem álló és annak forgás; , nem köv tő (s) csövön keresztül a (w) piszokfogóba .érül. A czentrifugális erő folytán leválik a piszok és piszokfogó külső falához rakódik. A részben megtisztított tej a pisr kfogóból az ezen szerkezetnél ugyan­csak piszokfogókká kiképezett (v) elosztó csövekbe jut, melyek (Z) nyílásai befelé torkolnak. A tejben még meglevő iszap- és piszokrészecskék, melyek minden dobszer­kezetnél, mint ismeretes, a falakon rakód­, nak le és sugárirányban keskeny elválasztó terekkel bíró doboknál különösen zavarólag j hatnak, amennyiben a tej szűk útjait csak­hamar eldugaszolják, ezen szerkezetnél na­gyobbrészt még ezen (v) elosztócsövekben rakódnak le. Az iszapnak a (v) csövekben való ezen lerakódása a találmány tárgyának különösen kiemelendő tulajdonságát képezi. A (v) csövek kavaró szárnyak gyanánt hatnak a tulajdonképeni elválasztó térben levő tejre és kényszerítik, hogy a dob for­gási sebességét okvetlen fölvegye. Minthogy a teljes tej kívülről befelé halad az elválasztó terekbe, az úgynevezett sovány tejnek irányát meg kell változtatnia, f hogy a dob falához jusson. A sovány tej­részecskék a (Z) nyílások mögött görbe vo­nalakban fognak haladni, mint az a 2. ábrán jelezve van. Ezen görbéken azonban a se­besség sugárirányban kifelé nagyon csekély, miáltal a tejfelelválasztás lényegesen elő­segíttetik, mert a sugárirányban befelé áramló tejfelrészecskék nem találnak erős ellenáramlatra. Azon tejfel, mely már a (vv) piszokfogó­ban leválik, az (i) hasítékon keresztül köz­; vetlenül a dobba kerül. Ha azon eset áll I be, hogy hosszabb ideig tartó tejfölözés

Next

/
Thumbnails
Contents