28807. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vasúti síneknek egymással vezetékdrótok segélyével való elektromos összekapcsolására

Megjelent 1903. évi cleczember lió 2-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 28807. szára. V/a/l. OSZTÁLY. Eljárás vasúti síneknek egymással vezetékdrótok segélyével való elektromos összekapcsolására. WHERBY WILLIAM HOWABD GYÁROS CLEVELANDBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 junius hó 2-ika. A jelen eljárás czélja két vasúti sínnek egymással egy vagy több tetszőleges ke­resztmetszetű vezetékdrót vagy tetszőle­ges alakú drótnyaláb segélyével való elektromos összekapcsolása, és lényegében abból áll, hogy a drótot vagy drótokat for­rasztó fém segélyével, melyet e czélra a sinek gerinczére fölerősített alkalmas for­mákba öntünk, ráforrasztjuk a sínekre, mi mellet-t a drótok végeit takaró forrasztó fém egy része visszamarad a síneken és így a drótoknak a sínekkel összeforrasztott részeit megvédi. A formák e mellett egy­szersmind a meleg elvezetésére szolgál­nak, hogy a drótvégek, valamint a for­rasztó fém visszamaradó részeinek elégése megakadályoztassák. A találmánybeli eljárás a mellékelt raj­zon, példaképen egy sínillesztési helynek dróthurok segélyével eszközölt elektromos összekapcsolására vonatkozólag van bemu­tatva, az eljárás azonban ép úgy használ­ható különböző vágányokban elhelyezett si­nek egymással való elektromos összekap­csolására is. 1. ábra egy sínillesztési hely oldalnézete a sínekre erősített öntőformákkal, 2. ábra az öntőformák távlati képe a belső oldalról tekintve, 3. ábra a sínillesztési hely oldalnézete a pontozott vonalakkal jelzett öntőformákba befektetett dróthurokkal, 4., 5. és 6. ábrák az 1. ábra 4—4 vo­nalai mentén vett metszetek a sinekre il­lesztett, illetőleg teliöntött öntőformákkal és a forrasztó fémből álló nyúlvánnyal, végre 7. ábra a kész sínkapcsolat oldalnézete. Az öntőforma két, egymással szimmetri­kus (A és Al) részből áll, melyek a fo­lyékony forrasztó fém számára (a3) be­eresztő és (a4) kibocsátó csatornákkal van­nak ellátva. Ezen öntőforma az (a) át­eresztő rés az (E) dróthúrok fölvételére szolgáló (al) horony kivételével pontosan ráfekszik a (C Cl) sínek (7. ábra) profil­jára. Az (al) horonyban lévő (a2) nyúl­vány úgy van alakítva, hogy az (E) drót­huroknak a horonyba befektetett végeivel a formákat tömören elzárja. A két öntőformát egy (B) sín, az ezen sín (bl) hasítékaiban elállítható (b) csa­varok segélyével foglalja egymással össze, míg a sinekre csavaros szorító segélyével vagy valamely más módon erősíttetik a két öntőforma. Mielőtt az öntőformákat a sinekre illesz-

Next

/
Thumbnails
Contents