28804. lajstromszámú szabadalom • Újítások hajlított fából készült ülésbútorokon

Mejr.jeleiit I évi deczemfoer Iió 2-án. MAGY. {jg| KIR SZABADALMI lÉSET HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28804. szám. VIII/c. OSZTÁLY. Újítások hajlított fából készült ülésbútorokon GEBRÜDER THONÉT CZÉG WIENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 május lió 12 ike A találmány tárgyát képező újítások haj- között vannak az üléskeretbe beeresztve lított fából készült ülésbútorokra, különö- ! vagy az ülésen megerősítve és a (b) heve­sen oly székekre és padokra vonatkoznak, ' derrel a (h és i) keresztezési pontokon van­melyeknél a hajlított fából előállított hát- j nak összekötve. támasz az ülésrész alatt hevederszerűen 1 A 2. ábra szerint két-két láb egy darab egészen az ülésrész mellső széléig terjed. | hajlított fából van előállítva és (gl) ösz-A találmány értelmében az által állítunk ; szekötő darabjuk által vannak az üléskere­elő teljesen biztos és szilárdan álló széke- ! ten a (c és d) hevedervégpontok között ket, padokat vagy hasonlókat, hogy a mellső j megerősítve; ezenkívül a lábak a (h és i) és hátsó lábak fölső végeikkel a heveder I keresztezési helyeken a (b) hevederrel van­között az ülésben vagy az ülésen, míg kö- j nak összekötve. zépen, belül vagy kívül, magán a hevede­ren vannak megerősítve. Ez által oldalan­ként hatszoros és így az ülés, hevederek (melyek a támaszdarab részeit képezik) és a lábak között tizenkétszeres összekötést A 3. ábra egy oly kivitelt mutat, mely­nél minden egyes, egy darab hajlított fá­ból képezett lábpár vagy az üléskereten van megerősítve, vagy utóbbin áthatol, úgy hogy a hajlított (g2) összekötő darab az létesítünk. j ülésrész fölé nyúlik és ez által kartámaszt A mellékelt rajzon a találmány tárgyá- | képez, nak különböző kiviteli alakjai vázlatos ol- j A kartámaszt az által is állíthatjuk elő, dalnézetekben vannak föltüntetve, melyek- i hogy a külön darabokból előállított lábak, nél a kitűzött czél megegyező módon ére- 1 mint a milyeneket az 1. ábra mutat, az tik el. I ülésfölület fölé nyúlnak, hol tetszés sze-Az 1., 2. és 3. ábrák ülésbútorokat mu- ! rinti vonalakban végződve, maguk ezen lá­tatnak hasonló nézetekben, mely iilésbúto- ' bak használtatnak kartámasz gyanánt, vagy roknál az (a) háttámasznak a (b) hevedert i pedig egy kartámasz megerősítésére szol­képező része (c)-nél és (d)-nél van az (f) ! gálnak. ülésrészen megerősítve. j SZABADALMI IGÉNYEK. Az 1. ábrában a külön darabokban előállí- j 1. Ülésbútorok hajlított fából, melyeknél a tott (g) lábak a (c és d) hevedervégpontok háttámasz az ülésrész alá nyúló heve-

Next

/
Thumbnails
Contents