28795. lajstromszámú szabadalom • Tüzelő berendezés

tfe&ieleiil 1903. évi deczember lió 2-án. MAGY. A Km. SZABADALMI WBT HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28795. szám. II/C. OSZTÁLY. Tüzelőberendezés. MAYEB ÉS TÁRSA CZÉG BUDAPESTEN ÉS NEUHAUS KÁROLY KERESKEDŐ SAVANYÜKÜTON. A szabadalom bejelentésének napja 1903 május hó 9-ike. A jelen találmány tárgya főkép belső ka­zántüzelések számára való oly berendezés, melynél a tüzelőanyag önműködően szállít­tatik a rostélyra és pedig alulról fölfelé, úgy hogy a rostélyokon a tűz szabadon loboghat, anélkül, hogy azt a közönségesen reáadagolt friss tüzelőanyag elfojthatná vagy egyáltalán zavarná. E mellett a tüzelő anyaghoz emelkedése közben, még mielőtt a rostélyokhoz érne, levegőt vezetünk be­oly czélból, hogy a szenet lassú égés­sel elkokszosítsuk és az a rostélyra mái­koksz alakjában kerüljön, melyeken a tüze­lést a természetes légáramlat tartja fönn. A jelen találmánybeli tüzelő berendezést a mellékelt rajz 1. ábrája keresztmetszetben, a 2. ábra hosszmetszetben tünteti föl. A kazán (1)füstcsövébe behelyezendő be­rendezés a (2) adagoló tölcsérből, a tetsző­legesen meghajtott (3) szállító csigából, a (4) válaszfalakból s a nyeregalakú összefutó (5) rostélyfölületekből áll. A (3) szállító csiga (6) tokban van elhelyezve, melynek oldal­falai a csigától kétfelől fölfelé emelkednek és aztán kellő magasságban a szállító csiga fölött a rostélj fölületekbe mennek át. A szál­lító csiga (6) tokjának falai és a (4) falak­kal határolt (7) térből a csiga mellett föl­emelkedő (8) oldaltalakon keresztül, lehető­leg ott. hol ezen oldalfalak a rostélyfölüle­tekbe mennek át, (9) nyílások vezetnek ki (8) oldalfalak fölé. A leirt berendezés működése a következő: a tüzelőanyag, nevezetesen a szén a (2) töl­csérbe adagoltatik be, melyből azt a tetsző­legesen hajtott (3) szállító csiga a tüzelő j berendezésbe szállítja; mihelyt a (6) tok szénnel megtelik, a folytonosan bevitt szén a (8) oldalfalak között fölfelé nyomúl s így az (5) rostélyokra fokozatosan alulról fölfelé szállíttatik, anélkül, hogy a rostélyokon égő tüzet a legkisebb mértékben is zavarná. A szén szállítása közben a (7) térbe levegőt nyomunk be, mely a (9) nyílásokon keresz­tül a szénhez jutva, ezzel lappangó égést tart fenn, azaz a szenet kokszszá alakítja át, mely aztán a rostélyokon teljesen elég. A rostélyokon természetes légáramlatot tartunk fenn és a rostélyok alakja és beren­dezése tetszőleges lehet; így pl. alkalmaz­hatunk oly ismeretes rostélyberendezést, melynél a lépcsőzetesen elrendezett rostély­j pálczák valamilyen erőforrás által ide-oda járó mozgásban vannak tartva, mely beren­dezés főleg széles tüzelő helyeknél jő al-

Next

/
Thumbnails
Contents