28770. lajstromszámú szabadalom • Eljárás elektrolytikusan ható finoman fölaprított vas előállítására

Moyfelenl 190-Í. évi november Iió 2G-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28770. szám. IV/h/l. OSZTÁLY­Eljárás elektrolytikusan ható finoman fölaprított vas előállítására. EDISON THOMAS ALVA FÖLTALÁLÓ LLEWELLYN-PARKBAN. Bejelentésének napja 1903 május hó 15-ike. E sőbbsége 1903 január 6-tól kezdődik. Jelen találmány elektromosan ható fino­man fölaprított vas előállítására szolgáló eljárásra vonatkozik, mely fölaprított vas oly akkumulátorokban való használatra alkalmas, melyekben alkalikus elektrolytok alkalmaztatnak, különösen ha oly depolári­zálásnak van kitéve, melynél elektrolyti­kusan ható nikkelösszetétel alkalmaztatik, mint az korábbi szabadalmaimban le van irva. A találmány tárgyát egy oly eljárás léte­sítése képezi, melynek segélyével elektro­lytikusan ható finoman fölaprított vas állít­ható elő, és mely eljárás nagy mértékben foganatosítható a finoman fölaprózott vas olcsó előállítása czéljából. Az eljárás foganatosításánál lényegében a következően járunk el: Egy megfelelő retortába finoman fölaprított vasoxygén­vegyületet, pl. vasoxydot (F2 08 ) helyezünk és körülbelül 480° C. hőmérséklet mellett hydrogéngáz redukáló hatásának tesszük ki. Az anyag melegítését a retorta melegítése által és a hydrogéngáznak a retortába való bevezetése előtt való melegítése által léte­sítjük. A redukcziót addig folytatjuk, míg a finoman fölaprított vas elektrolytikusan hatóvá lesz; az ehhez szükséges időtartam a retortatöltelék különleges minőségétől és az alkalmazott készülék sajátságaitól függ. A kereskedelemben előforduló közönséges vasoxyd használatánál e czélra rendszerint elegendő, ha a bydrogéngázzal való redu­kálást folytonosan 480° C. hőmérséklet mellett körülbelül húsz órai időtártamon át végezzük, mely időtartam a használt hydrogén mennyisége szerint változik. Mi­után a redukálás a kívánt fokig haladt, a tömeget a rendes hőmérsékletre hagj'juk lehűlni, mi mellett még gázzal van körül­véve, miáltal a légköri levegő kizáratik és a hirtelen oxydáczió megakadályoztatik. Erre a retortába annyi vizet vezetünk be, hogy a tömeget elfödje és gyakorlatilag czélszerű a retortát egészen megtölteni, úgy hogy utóbbiból a hydrogéngázok kihaj­tatnak. A víznek a retortába ily módon való bevezetése által megakadályozzuk, hogy a vas eredeti oxydált állapotra oxydálódjék, mi mellett egyidejűleg lehetővé tesszük, hogy a retortát tartalmának kiürítése végett kinyithassuk. A redukált vasat ezen nedves állapotban erre pehelygrafittal vagy más közepes vezető anyaggal keverhetjük és a czellában való használatra briquettek alak­jára hozhatjuk, a nélkül, hogy érezhető oxydáczió lépne föl, ha a levegőre hozzuk. Szükség esetén az ily módon előállított vasat valamely könnyen redukálható anyag,

Next

/
Thumbnails
Contents