28739. lajstromszámú szabadalom • Csőelem hűtési és melegítési czélokra

Megjelent 1903. évi november hó 20-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 28789. szám. ll/h. OSZTÁLY. Csőelem hűtési és melegítési czélokra. E. GBEMLI-HALLER CZÉG ZÜRICHBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 május hó 15-ike. csőelem hűtési találmány tár­alakja van be-Jelen találmány tárgya és melegítési czélokra. A mellékelt rajzlapon a gyának egy foganatosítási mutatva, hol az 1. ábra fölülnézet, a 2. ábra keresztmetszet, a 3. ábra ily csőelemekből összeállított hűtő­rendszernek részleges oldalnézete, kisebb léptékben rajzolva, végül a 4. ábra a 3. ábrának keresztmetszete. Az 1. és 2. ábrán föltüntetett csőelem áll egy, czélszerűen a hullámhegy közepé­nek mentén áthajlított, hullámos bádogle­mezből, melynek az áthajlítás után képe­zett két (a) és (b) része egymással a hul­lámhegyek legkiemelkedőbb vonalai mentén érintkezik, úgy hogy az ily módon egymás­sal szemközt fekvő két-két hullámvölgy a lehűtendő, illetőleg a fölmelegítendő közeg befogadására vagy átvezetésére szolgáló (c) csöveket képez. A csőelemnek két vége (e)-nél pl. hornyolás és hegesztés segélyé­vel tömítően köttetik össze egymással. Az egyes (c) csöveknek egymással szemben való elzárása a hullámvölgyek két oldalán alkalmazott, végeiknél egymással összekö­tött, a rajzokon föl nem tüntetett léczek nyomása által történhetik. Megjegyzendő, hogy az egyes csöveknek egymással szemben való szigorúan tömítő elzárása nem szükséges, mivel a csőelemek két oldalának tömítő zárása folytán tar­talmuknak kifolyása úgy is meg van aka­dályozva. A 3. és 4. ábra szerint bizonyos számú ilyen csőelem egy hűtőrendszerré van ösz­szeállítva. Két-két függélyes irányban haladó csőelem között, a (h) térközök létrehozása, valamint a csőelemek merevítése végett (f) léczek rendeztetnek el, melyeknek végeit F alakra meggörbített (fl) bádog-csíkok kötik össze egymással és tartják meg helyükön. A csőnyílásokhoz fölül és alul (g) tartá­nyok csatlakoznak, melyek alkalmas be- és kivezető nyílásokkal vannak ellátva a hű­tendő, illetőleg fölmelegítendő folyadék szá­mára. Hogy az utóbbi a csőelemek közötti (h) térközbe ne juthasson, a térközök a cső­végeknél megfelelő módon el vannak zárva, továbbá az összeállítás alkalmával az egyes csőelemek egymással szemben úgy tolatnak el, hogy az egyik csőelemnek hullámhegye a szomszédos csőelemnek hullámvölgyével essék átellenbe. Ilyen módon a hűtőközeg a (h) térközökön át hullámos pályán kény­telen átvonulni és eközben a (c) csövek falazatához minduntalan hozzáütközve, ha-

Next

/
Thumbnails
Contents