28729. lajstromszámú szabadalom • Ruha nagyfeszültségű áramok ellen való védekezéshez

Megjelent 11)03. évi november hó 153()-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28729. szám. XVII I/b. OSZTÁLY. Ruha nagy feszültségű áramok ellen való védekezéshez. SIEMENS & IIALSKE AKTIENGESELLSCHAFT CZÉG BEBLINBEN. I. Pótszabadalom a 26797. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1903 május hó 19-ike. Elsőbbsége 1902 augusztus 30-tól kezdődik. A 26797. számú törzsszabadalom leírásá­ban valamely vékony fémszövetből készült védőöltözet hatásának módját fizikai szem­pontokból tárgyaltuk és megállapítottuk azt, hogy a ruhán lévő szakadások vagy más hibás helyek bajt nem okoznak, föl­téve, hogy nem eme helyeken létesül köz­vetlenül a kontaktus. Föltételeztük azon­ban természetesen azt, hogy a védőöltözet egyes részei között az elektromos kapcso­lat teljesen meg nem szakad. így például teljesen jelentéktelen az a körülmény, hogy a kabát ujja és derékrésze között lévő var­rás a vállon fölfeslett, de veszélyessé vál­nék, ha a kabátujj a derékrésztől a var­rás fölbomlása következtében teljesen el­válna, mert ebben az esetben a védőruha az áramot a testbe vezetné át és nem szol­gálna arra, hogy a potencziálkülönbség kiegyenlítése a védőruhán át, a test meg­kerülésével történjék. A mondottakból kitűnik, mily fontos az, hogy a védőruha elszakadása a lehetőségig ki legyen zárva és hogy oly berendezések­ről gondoskodjunk, melyek a ruha fölhúz­hatása czéljából szükséges hasítékok zárá­sára szolgálnak és ezen közben a hasíték széleinek fémes érintkezését, vagy még előnyösebben, azok egymásra fekvését biz­tosítják. Eme föltételeknek a következő részletek egyidejű alkalmazásával felelhe­tünk meg. Hogy az (a) fémszövet lehetőleg kis mér­tékben legyen húzásra igénybe véve, azt egy nem fémes (b) szövettel béleljük, rnely­lyel tűzdelő öltésekkel vagy más módon, le­hetőleg szorosan van összekötve. Az (a) fémszövetnél a varrások akként készülnek, hogy a fémszövet két szélét egymásra hajlítjuk (lásd az 1. ábrát), mint­hogy egyszerű varrások kísérletek szerint nem felelnek meg a követelményeknek, az ily varrások azonban teljes biztonságot nyújtanak. Hogy végül a hasítékok zárásánál a ssé­lek fémes érintkezésben legyenek egymás­sal, a ruha széleit a fémszövettel foglal­juk (lásd a 2. ábrát), vagyis a fölül fekvő ruharész (a) fémszövetét a nem fémes (b) bélelő szövet másik, alsó oldalára hajlít­juk, mi a fémes érintkezést teljesen bizto­sítja. SZABADALMI IGÉNY. Ruha vékony fémszövetből, a 26797. sz. törzsszabadalom szerint, nagy feszült-

Next

/
Thumbnails
Contents