28727. lajstromszámú szabadalom • Bádogból vagy más alkalmas anyagból álló magforma pástétomsütemények mintázására

Megjelent 1903. évi november hó 20-án. MAGY. A KIR. SZABADALMI jg|lg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28727. szám. X/j- OSZTÁLY. Bádogból vagy más alkalmas anyagból álló magforma pástétomsütemények mintázására. MÜLLER GUIDO CZUKRÁSZ FELDKIRCHBEN (VORARLBERG). A szabadalom bejelentésének napja 1903 május hó 2-ika. A jelen találmány tárgyát egy több rész­ből álló és a kész pástétomsüteményből ' könnyen kiemelhető magforma képezi. Ezen czélra eddig papírformákat használtak, me- ! lyek papírhulladékból állván, egy papír­burkolatba csomagoltattak, mire az egész burkolatot oly alakkal látták el, a minő­vel a sütemény üreges terének kellett bírnia s azután e süteményt a papírfor­mával együtt sütésnek vetették alá. A sütemény az .ily papírformából való ki­húzásakor azonban nagyobbrészt megsérült egyrészt azért, mert a papirburkolat igen nagy volt s így több helyen odasült, más­részt pedig azért, mert a papírhulladékok­tól nem lehetett teljesen megtisztítani. E süteményeknek azonkívül sohasem lehetett egy tetszetős alakot kölcsönözni, mivel a puha papiros csakhamar alakját megváltom tatta. A jelen találmány tárgyát képező merev anyagból s több részből álló magforma mindezen hátrányokat kiküszöböli. Az ide mellékelt rajzban egy ily mag­forma példa gyanánt van föltüntetve, és pedig: 1. ábra a forma középső hosszmetszete, 2. ábra fölülnézete, 3. ábra egy párhuzamos betét távlati képe és 4. ábra egy sugárirányú betét távlati képe. A jelen kiviteli alaknál a magforma üre­ges tere a sütemény külső alakjának meg­felelően süvegszerű alakkal bír. Ezen forma egy (1) üreges konczentrikus hengerből áll, mely alul egy síkfölülettel bír és fö­lül egy (2) süvegszerű födéllel van leta­karva. E födél, mely leemelhető s közepe táján egy (3) fúrattal van ellátva, a hen­ger palástját egy kissé áttakarja (l.ábra). E henger palástfölülete körül a formabe­tétek vannak egymás mellett elrendezve. Minden egyes ily betét egy (4) hengeres fölülettel bír, mely a sütemény ürege ke­resztmetszetének felel meg. E betét to­vábbá egy (5) fenékkel és egy (6) gerincz­lemezzel van ellátva, mely utóbbi egy ösz­szeállított formánál az (1) henger palásti föliiletére fekszik olyképen, hogy az egy­részt vezeték s másrészt merevítés gya­nánt szolgál. Az egyes betétek fölfelé való emelkedésükben oly módon akadályoztat­nak meg, hogy azok legfölsőbb élükkel a (2) betét előre nyúló része alá feküsznek (1. ábra).

Next

/
Thumbnails
Contents