28723. lajstromszámú szabadalom • Regeneratív gázlámpa

Sle&jelent 1903. évi november hó 20-án. MAGY. ggg KIR. SZABADALMI J||p| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 2872B. szám. I I/d. OSZTÁLY. Regeneratív gázlámpa. HABTEL ALBERT ERNŐ GÉPÉSZ PHILADELPHIÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 május hó 5-ike. Jelen találmány tárgyát gázzal táplált regeneratív lámpa képezi, melynél egy elő­melegítő kamra van alkalmazva a gáz- és levegőkeverék számára, a mely kamrába a gáz a gáznál nagyobb nyomás alatt álló levegő által szoríttatik be. A lámpa továbbá szabályozó szerkezettel van ellátva, mely a levegőnek és így a gázkeveréknek is állandóan egyenletes nyo­mását biztosítja. A lámpa végül úgy van szerkesztve, hogy az égéstermékek arra kényszeríttetnek, hogy az előmelegítő kam­rát körül járják. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van föltüntetve, melyen 1. ábra a lámpa függélyes metszete; 2. -<bra az injektor; 3. ábra pedig a (28) szabályozó metszete nagyobb léptékben; 4. ábra végül a teljes berendezés vázla­tos rajza. A közelítőleg hengeres (1) tok alsó vége (2)-nél kibővül, fölső vége pedig az égés­termékek távozását megengedő rés meg­hagyása mellett a (3) födővel van lezárva. Ezen födőn keresztül halad a (4) gázvezető eső, melyhez a (3) födő az (5) csavar se­gélyével van erősítve. A (4) cső alsó vége a (6) injektorkamrába van csavarva, mely egyik oldalán a lefelé görbített (7) cső­vel van ellátva, a mely a lefelé kúposán keskenyedő (8) előmelegítő kamra fölső végébe torkol és pedig előnyösen exczen­trikusan. A (8) kamrát a (17) csapszögek tartják, alsó végéből pedig a (9) cső ve­zet az elágazó (10) harántcsövekhez, me­lyek a (12) izzótestekkel ellátott (11) láng­zókat (előnyösen Bunsen-lángzókat) hord­ják. A (10) darab alsó részébe a rövid füg-i gélyes (12a) cső vagy rúd van csavarva, melyhez a csésze-alakú (13) buratartó van a (14) szorítócsavar segélyével erősítve. A buratartón nyugvó (15) bura fölső vége az (1) tok (2) bővületébe nyúlik, azonban nem szorosan, úgy hogy elegendő rés marad a levegő beáramlására. Az (1) tokban a (8) kamrát körülvevő (16) köpeny van elrendezve, melynek alsó | vége kibővül, úgy hogy az égéstermékeket mind arra kényszeríti, hogy az előmelegítő kamra körül vonuljanak ki és hogy ezt így hatályosan hevítsék. Ezen (16) köpeny a bura és a tok csatlakozási helye alá nyú­lik, úgy hogy az ezen helyen beáramló le­vegő a köpenyen kívül maradjon és hogy I szívó hatást létesítsen a köpenyben, miál-i tal az égéstermékeknek :a köpenyen ke-

Next

/
Thumbnails
Contents