28701. lajstromszámú szabadalom • Tüzelőelrendezés gázgenerátorokhoz, félgáz tüzelésekhez, szemetek elégető kemenczékhez és más berendezésekhez

M<\í»jeleiit 19()3. évi november lió 9-én. MAGY. íggí IÍIR SZABADALMI )SB§[ HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28701. szám. Il/e. OSZTÁLY. Tüzelőelrendezés gázgenerátorokhoz, félgáztüzelésekhez, szemetet elégető kemen­czékhez és más fűtőberendezésekhez. DESGRAZ ADOLF MÉRNÖK HANNOVERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 junius hó 2-ika. A találmány tárgya egy tüzelőelrende­zés gázgenerátorokhoz, félgáztüzelésekhez, szemételégető kemenczékhez és más fűtő­berendezésekhez, mely az eddig ismert ily elrendezésektől annyiban tér el, hogy az eddig használt, öntött vasból készült ros­télypálczákat vagy lemezeket egy kovács­vasból készült, hűthető rostélykígyó he- ] lyettesíti, mi azért előnyös, mert az ily kígyó falvastagsága igen csekély, hűtőha­tása pedig ennek megfelelően igen nagy. A rostélykígyó a tüzelőelrendezésnél leg­előnyösebben akként helyezhető el, hogy azt meg lehessen fordítani, úgy hogy a kígyó összes részeit föl lehet rostélyfölü­let gyanánt használni. A találmány tárgyát képező elrendezés a csatolt rajzon példaképen egy vízzárral bíró j szemételégető kemenczénél látható, neve­zetesen az 1. ábrán függélyes metszetben, a 2. ábrán pedig az 1. ábra síkjára merő­leges sík szerint vett függélyes metszet­ben. A szemételé'-ető kemencze az (a) akná­ból és a (c) vízzárral ellátott (b) fenék­ből áll. Az akna szemben fekvő oldalán al­kalmazott lemezen a kovácsvasból készült (f) gerenda fekszik, melyen a kovácsvas­ból készült és a rostélyt képező (d) kígyó van fölfüggesztve. A gerenda fölső részén annyi bevágás van kiképezve, a hány me­nete van a kígyónak, eme bevágások mind­egyikében a kígyó egy-egy menete fek­szik, úgy hogy a meneteknek egymástól való távolsága a bolygatásnál is változata lan marad. A rostélyt képező kígyó végei a (g) karimák útján vannak a kifelé vezető és a hűtőközeg, például víz be- és elveze­tésére szolgálói (m) csövekkel összekötve. A kígyós cső által képezett rostély bel­sejében az (i) szekrény van elhelyezve, mely arra szolgál, hogy a rostélyon áthulló salakot összegyűjtse és ennek a rostély alsó részén való összegyűlését meggátolja. A rostély alsó része a (b) fenéken létesí­tett (h) falazatban fekszik. A rostély legelőnyösebben négyszögke­resztmetszetű, de lehetne a rostélyt pél­dául körkeresztmetszetben is kiképezni. Ha a rostélyt el akarjuk forgatni, csakis az szükséges, hogy a kígyós csőnek a ros­télyból kiálló végét az ezt körülvevő fala­zattól megszabadítsuk, vagy a (g) kötést oldjuk, azután a rostélyt fölemeljük és el-

Next

/
Thumbnails
Contents