28643. lajstromszámú szabadalom • Mótorelrendezés villamos vasúti járműveken

Megjelent 11)03. évi október hó 30-án. MAGY. jfe KIK. SZABADALMI jSffií HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28648. szám. V/g/ü. OSZTÁLY. Mótorelrendezés villamos vasúti járműveken. KANDÓ KÁLMÁN MÉRNÖK BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 17858. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1903 márczius hó 27-ike. A 17858. számú szabadalomban jelzett viszonyok oly villamos hajtású jármüveken is szerepelnek, melyek motora bizonyos okok­nál fogva nem a hajtótengelyen, hanem a jármű bármely más helyén van elrendezve és közvetve hajtja a kocsit. Ily eset például, midőn megkívántatik, hogy a mótor a járművet forgattyú vagy hasonló közbevetett gépelemek alkalmazá­sával közvetve hajtsa, de különben hasonló szerkezeti viszonyok megkövetelik, hogy a mótor legalsó körvonala és a fölépítméuy között szintén egy minimális távolság fönn­tartassék. Hogy ilyen esetekben is a forgórész le­hetőleg nagy átmérőt és ennélfogva lehe­tőleg nagy kerületi sebességet nyerhessen, a jármű megadott sebessége mellett, szintén j szükségessé válik a nyugvó mótorrésznek a i pályatest felé eső részének vízszintes le­metszése. SZABADALMI IGÉNY. A 17858. számú 1899. augusztus hó 30-án kelt magy. kir. szabadalomban védett motornak egy kiviteli alakja, melynek forgó része adott járműsebesség mellett nagy kerületi sebességgel és ennélfogva nagy átmérővel bírjon és melynél a pálya fölépítménye és a mótor legalsó szín­vonala között egy minimális távolság betartása czéljából a mótor nyugvó része a pályatest felé eső oldalon vízszintesen le van vágva, jellemezve utóbbinak a jármű tengelyéről annak más alkalmas helyére való elhelyezése által, alkalmas gépelemek közbeiktatása mellett. 0Ai~t.Aft «6bzvén'vtAR8asXc nyomdAja 'nr>»pit8ti?>

Next

/
Thumbnails
Contents