28630. lajstromszámú szabadalom • Készülék gyapjúnak illó oldószerekkel való zsírtalanítására

Megjelent lí>03. évi október hó 30-án. MAGY SZABADALMI KI Pi. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 28680. szám. XIV'a/1- OSZTÁLY. Készülék gyapjúnak illó oldószerekkel való zsírtalanítására. ROUSSELLE NARCISSE GYÁROS VERVIERSBEN (BELGIUM). A szabadalom bejelentésének napja 1903 május hó 6-ika. Jelen találmány tárgyát egy készülék ké­pezi gyapjúnak illó oldószer segélyével való zsírtalanítására. A készülék egy lyukasztott dobból áll, mely egy külső köpenyben forog és egy üreges lyukasztott tengelyen van elren­dezve, mely meleg légáramnak a dobba való bevezetését teszi lehetővé, miután a i dob forgása a gyapjút az oldószerrel a zsírtalanítás czéljából összekeverte és mi­után a folyékony oldószer kiüríttetett, mi mellett a meleg légáram a tengelyből ki­lép, a kezelés alatt lévő gyapjú közepébe hatol és a gyapjút egyenletesen átára­molja, hogy a zsírtalanítás után még a gyapjúra tapadó oldószer maradványait el­távolítsa. A dob köré helyezett köpeny egy kondenzácziós készülékkel áll kapcsolatban melyben az oldószernek a meleg levegő ál­tal magával vitt gőzei az által kondenzál­tainak, hogy kondenzáczió-oszlopok soroza­tába szétporlasztott vizet fecskendezünk be, melyen a levegő átáramlik, mi mellett ezen berendezés azt czélozza, hogy a le­vegő a magával vitt oldószertől teljesen megszabadíttassék, úgy hogy ezen levegő a következő munkafolyamatnál újra föl­használható. A mellékelt rajzon egy a jelen találmány értelmében szerkesztett készülék az 1. ábrában oldalnézetben és a 2. ábrában fölülnézetben van föltüntetve. (1) a helytálló külső dobot vagy tömör falakkal bíró köpenyt jelöli, melyben a lyukasztott (2) dob van elrendezve; utóbbi egyik vége a (3) fogaskoszorúval van el­látva, melybe a(4) fogaskerék kapaszkodik. Ezen fogaskerék arra szolgál, hogy a (2) do­bot forgásba hozza. A lyukasztott (2) dob a lyukasztott (5) tengelyen ül, mely a külső do­bon megerősített (6) csőtoldatokban forog. A külső dob fölül (7) töltőnyílásokkal és alul (8) kiürítő nyílásokkal van ellátva. A belső lyukasztott (2) dob egyetlen egy (9) nyí­lással van ellátva. A lyukasztott (5) tengelybe mindegyik végén a (10) csöveken át meleg levegő ve­zethető be, mely csövek a külső (1) do­bon alkalmazott (6) összekötő darabokkal vannak összekötve. A külső (1) dob alul a (11) csővel van ellátva, mely a folyé­kony oldószer kibocsátására szolgál, mi­után a zsírtalanítás foganatosíttatott; az (1) dob továbbá fölül egy (12) csatornával áll kapcsolatban, mely a (13) kondenzátor­ral van összekötve. A kondenzátor (14) vízbevezető csövekkel van ellátva, melyek a kondenzátorban szórófúvókákban végződ-

Next

/
Thumbnails
Contents