28608. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés paraffintartalmú olajoknak folytonos üzemű hűtésére

Megjelent. 1903. évi október I16 31-én. MAGY. jg|| EIR SZABADALMI KM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28608. szám. xi/b. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés paraffintartalmú olajoknak folytonos üzemű hűtésére. LÁSZLÓ ERNŐ GYÁRIGAZGATÓ MEZÖ-TELEGDEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 április hó 6-ika. A paraffintartalmú olajokat az eddig is­meretes eljárások szerint a készlettartá- j lyokban 40—50° C. hőmérséken kellett tar- j tani, hogy azokat szivattyúk segélyével a : kifagyasztó készülékbe lehessen továbbí­tani. Ez a hevítés különösen télen sokgőz­fogyasztással járt. A kifagyasztó készü­lékekben ezen meleg olajokat 20° egész 30° C. hőmérsékre lehűteni, nagy hideg­mennyiséget és hosszú hűtési időtartamot igényelt. Utóbbi okból a kifagyasztó ké­szülék megtöltése és kiürítése csak szaka- | szos (periodikus) üzemben történhetett. Ezen eljárásnak meg van még az a hátrá­nya is, hogy a meleg olajtömegek a kifa­gyasztó készüléknek hideg hűtőfölületein oly gyorsan merevednek meg, hogy paraf­fintartalmuk nem válhatik ki nagy kristá­lyokban. A kis kristályok pedig a szűrő­készülékre jutva, hamar eltömik a szűrő­szövetet, a mi a szűrősebességet hátrá­nyosan befolyásolja. Jelen találmány szerint a paraffintar­talmú olajokat magas és aránylag kis át­mérővel bíró kúpalakú és lefelé bővülő kris­tályosító tartályokba visszük, melyek ka­varó szerkezetekkel vannak ellátva. Utób­biaknak működése közben az olajtömeget a küllég hőfokának behatása alatt meg­merevedni engedjük. Ha igen lassú kristá­lyosodást kívánunk, akkor a merevedés ! kavarás nélkül mehet végbe. A merev tö­: megnek legalsó rétegét az ezen tartályok fenekén elrendezett kavaró és aprító szer­kezettel kásává aprítjuk (dezintegráljuk). Az ekkép előálló kását pedig szivattyúk se­gélyével leszívathatjuk és a kifagyasztó készülékbe továbbíthatjuk. Az által, hogy a tartályok lefelé bővülő kúpalakkal bír­nak, lehetővé tettük azt, hogy a kiszivaty­| tyúzott kása fölött lévő merev olajtömeg magától lejebb csúszhasson, míg ha a tar­tály hengeralakú volna, akkor a megmere­vedett tömeg az edény falaira tapadva, ma­radna és nem csúszna lejebb. Téli időben, a midőn a küllég hőfoka a kifagyasztó készülékben elérendő hőfokhoz úgyis közel jár, a kifagyasztó készülék egyáltalában kikapcsolható és a leírt mó­don kásázott tömeg közvetlenül a szűrő­készülékre vihető. De a hűtőkészüléknek nyáron is csak a tömegnek a küllég hőfokának megfelelő melegmennyiségét kell leküzdenie, úgy hogy a hűtés illetve fagyasztás minden­esetre rövid idő alatt mehet végbe. Ily kö­rülmények között a kifagyasztó készülé­ket nem kell — úgy mint eddig kellett —

Next

/
Thumbnails
Contents