28588. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aczélnak elektrometallurgiai áton való előállítására

JVÍegjelent 1903. évi október hó 28-án. MAGY. SZABADALMI KIR. III VATA L SZABADALMI LEI RAS 28588. szám. Vll/i. OSZTÁLY. Eljárás aczélnak elektronetallurgiai uton való előállítására. SOCIÉTÉ ELECTRO-METALLURGIQUE FRAN£AISE CZÉG FROGESBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 márczius hó 28-ika. A vasnak és aczélnak elektromos ke­menczékben öntött vasból, vashulladékok­ból, érczekből stb.-ből való előállítására szol­gáló, ismeretes eljárásainal valamennyi mű­veletet nevezetesen a frissítést, tisztítást, redukálást, a karburálást, valamint a kí­vánt termék előállításához megkövetelt fé­meknek és ötvözeteknek adagolását a kör­tében vagy az elektromos kemenczében végezzük. A gyakorlati tapasztalat már most azt mutatta, hogy előnyös, különösen ha nyers vasnak öntött vassá vagy aczéllá való át­alakításáról van szó, az említett művelete­ket megosztani és az elektromos körtében csak a végműveletet foganatosítani, míg az előző műveleteket más készülékben fogana­tosítjuk. Ezen megosztás képezi már most a jelen találmány tárgyát, melyet a következőkben fogunk részletezni. Az első készülék egy közönséges Besse­mer-körte vagy pedig tetszőleg más oxy­dáló kemencze lehet. Egyszerűség kedvéért a következőkben föltételezzük, hogy Besse­mer-körtével dolgozunk, mely a szokásos defoszforálásnál használt béléshez hasonló bázikus béléssel van ellátva. Ezen Bessemer-körtét a fölbillenthető elektromos kemencze mellett rendezzük el, mely utóbbi bármily ismert szerkezettel bírhat. A körtében végezendő műveleteknek első része abban áll, hogy az első vagy máso­dik olvasztásból eredő, több-kevesebb sze­net, szilicziumot, maguéziumot, ként, fosz­fort stb. tartalmazó, megolvasztott nyers vasat a szokásos módon foganatosított oxy­dálás révén frissítjük. Ekközben az oxydá­lási műveletet tetszőleges pillanatban meg­szakítjuk, pl. ha a fürdő széntartalma 02— 0'5°/0 ra csökkent. Ha foszfortartalinú nyers vasat kezelünk, akkor az oxydálást tovább folytatjuk mindaddig, míg a foszfor elége­tése és következésképpen annak a bázikus eljárásnál szokásos bázikus anyagok adago­lása által képződött bázikus salakba való áthajtása tökéletesen be nem fejeztetett. A képződött salakot ezután a körte fölbil­lentése által lehetőleg tökéletesen leöntjük. A körtében visszamaradt, többé-kevésbé frissített és többé-kevésbé oxydált fémet, a helyett, hogy a körtében tovább földolgoz­nék és karburáló anyagok, több-kevesebb magnéziumot, szilicziumot stb. tartalmazó anyagok hozzáadása által az úgynevezett Bessemer-aczél végtermékre dolgoznék föl. vagy közvetlenül az elektromos kemen-

Next

/
Thumbnails
Contents