28585. lajstromszámú szabadalom • Kemencze kályhacserepek égetésére

Megjelent lí)03. évi október hó 28-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATA L SZABADALMI LEI RAS 28585. szám. XVII". OSZTÁLY. Kemencze kályhacserepek égetésére. DUBIN GYULA VILMOS GYÁROS FÜRSTENWALDEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1S03 január hó 29-ike. Jelen találmány tárgyát kályhacserepek égetésére szolgáló kemencze képezi. Ezen czélra eddig kívülről hevített kupo­lás kemenczéket, vagy pedig oly kemen­czéket alkalmaztak, melyeknél az égetendő anyag közvetlenül a fűtőgázak által hevít­teteti. A kupolás kemenczéknél az égetendő anyag meg van ugyan a fűtőgázakkal való közvetlen érintkezéstől óva, azonban a he­vítő hatásnak jóval magasabbnak kell lennie, mint közvetlen tüzelésnél s amellett a ku­polás kemenczék nagyságának az égetendő anyagra gyakorolt csekély hevítőhatás miatt igen korlátoltnak kell lennie. Az 1. ábra hosszmetszetben oly kemen­czét tüntet föl vázlatosan, amliyen eddig az égetendő anyagnak a fűtőgázak által való közvetlen hevítésére alkalmaztatott. Az (a) rostélyon meggyújtott tűztől szár­mazó fűtőgázak legnagyobb része a kemen­czének az árú befogadására szolgáló terébe áramlik, honnan ezen gázak a (c) elvezető csatornába, onnan pedig a kéménybe jut­nak. Hogy az égetendő anyag a fűtőgázak­kal való azonnali érintkezéstől némileg megóvassék, a kemencze áttört (b) fenék­lapján, a kemencze mellső falának közelében egy (d) oszlop van fölállítva, mely egymás­hoz képest eltoltan elrendezett tűzálló kö­vekből áll, míg egy megfelelő másik (e) oszlop a kemencze hátsó falának közelében vau fölállítva. Az árú további megvédése czéljából a (d) oszlop mögött még hibás áruk egymásra helyezett rétegeiből álló (f) rakások vannak elrendezve. A tulajdonképeni égetendő árú befoga­dására tehát csak a kemencze (g) tere marad fenn, míg a (h) és (i) terek a kemencze falai és a két oszlop között az égetés szá­mára teljesen el vannak veszve. Jelen találmány tárgyát oly kemencze képezi, melynél a fentebbi szerkezet hátrá­nyai teljesen el vannak kerülve. Az új rendszerű kályhát a 2. ábra hossz­metszetben, vázlatosan, a 3. ábra pedig az (x - x) vonal szerinti függélyes metszetben tünteti föl. Ezen rendszernél a tüzelés oly módon van elrendezve, hogy a tűzgázak a tüzelő­térből kiindulva, legnagyobb részben víz­szintes irányban vonulnak végig az (o) fenékcsatornákon, melyeknek födele hasí­tékok útján közlekedik az égetendő anyagot befogadó térrel. Ezen téren tehát csak másodlagos, nyugodtabb gázáramok vonul­nak keresztül, mivel az égetendő anyag

Next

/
Thumbnails
Contents