28582. lajstromszámú szabadalom • Frikcziós hajtómű mótorjárművekhez

Megjelent 1903. évi október lió 29-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28582. szám. XX/a/2. OSZTÁLY. Frikeziós hajtómű mótorjárművekhez. BEBGMANN EMIL MÉRNÖK SUHLBAN (THÜRINGIA). A szabadalom bejelentésének napja 1903 április hó 28-ika. Jelen találmány tárgya frikeziós hajtómű mótoi járművekhez, melynél az adhézió a frikcziókerekek között mindig az átviendő erő nagyságának megfelelően módosul és egyszersmind a hajtóművet befolyásoló emeltyű (pedál) az eltolható egyik frikczió­tárcsa rögzítésére és a fékszerkezet működ­tetésére is szolgál. A mellékelt rajzlapon az 1. és 2. ábra sematikus oldalnézetben, illetőleg fölülné­zetben azon elrendezést tünteti föl, mely­nek segélyével a dörzstárcsa, illetőleg az (a) diszkoszkerék nyomása, a jármű hátsó (b) kerekei által kifejtett eltolási erőnek megfelelően szabályoztatik, amennyiben az (a) dörzstárcsa mindig az említett eltoló erő fokának megfelelően, kisebb vagy nagyobb erővel szoríttatik hozzá a mótortengelyre ékelt (c) sűrlókerékhez. A 3—7. ábrák, szintén sematikus rajzban, a frikcziótárcsák­nak a (d) emeltyű (pedál) segélyével tör­ténő működtetési módját tüntetik föl, hol az említett emeltyű egyszersmind az (aj frikeziós tárcsa fékezését is közvetíti. Az (a) frikcziótárcsa eltolhatóan van a (d) tengelyre szerelve, hol az elforgásban megfelelő ék, illetőleg hosszanti borda által akadályoztatik meg. Maga a (d) tengely az (e) forgáspont, illetőleg forgástengely körül lengethetőleg van elrendezve és így, ex­czentrikus kilengései alkalmával alkalmaz­kodhatik a hátsó (b) kerekeknek eltoló hatásához, amennyiben a hátsó (f) kerék­tengely, mely a (g) forgáspont, illetőleg forgástengely körül szintén lengéseket vé­gezhet, a (d) tengellyel a (h) vonórúd köz­vetítésével merev kapcsolatban áll. A (d) tengelytől az erőátvitel a hátsó kerékten­gelyre egyszerűen egy (i) láncz közvetíté­sével történik, amint ez az 1. és 2. ábrákon látható. A haladási sebesség módosítása végett az (a) frikcziótárcsa szintén egy láncz köz­vetítésével tengelyirányban eltolható a (d) tengelyen. A frikeziós hajtómű kezelése, illetőleg működésének szabályozása következőleg történik; (o) egy hossztengelye körül elfor­gatható, a jármű alvázában a (d) tengellyel párhuzamosan elrendezett rúd vagy ten­gely (7. ábra), melyen az (a) diszkoszkerék számára karmantyúágyazattal ellátott (n) vezetékrész hosszában eltolható. A (p és q) lánczkerekek körül vezetett (r) láncz segélyével, mely kapcsolatban áll az (n) vezetékrésszel, ez utóbbi és ezzel együtt az (a) diszkoszkerék, a (c és a) dörzstárcsák között lévő áttételi viszonv

Next

/
Thumbnails
Contents