28565. lajstromszámú szabadalom • Javított szabályozható kardkötő

Megjelent 1903. évi október lió 28-án. MAGY. KIh. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28565. szám, XIX/d. OSZTÁLY. Javított szabályozható kardkötő. NYISZTOR SÁNDOR CSENDŐRFŐHADNAGY BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 25973. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1903 április hó 17-ike. Úgy a 25973. számú törzsszabadalomban, mint ennek első pótszabadalmában ismer­tetett kardkötőnek még az a hibája volt, hogy nehezen és kényelmetlenül lehetett vele bánni. Ha ugyanis a kardot magasabbra vagy mélyebbre kellett csatolni, e czélra le kellett a derékról oldani és beállítás után újból fölcsatolni. A jelen pótszabadalombeli javításnak czélja ezen a hátrányon segíteni s az előadott szempontok figyelembe vételével javított szabályozható kardkötő a mellékelt rajzban az 1. és 2. ábrában, illetőleg a 3. és 4. ábrában két újabb foganato­sítási alakban van bemutatva. Mindkét foganatosítási alaknál az első hordszíj két részből, nevezetesen a kardnak fölcsatolására szolgáló (1) részből és a sza­bályozható (2) részből áll. Az 1. ábrabeli foganatosítási alaknál a fölsó (2) rész derékszíjakat összetartó (3) kap­csoló tagon függ, s megfelelően lyukasztva van, oly czélból, hogy lyukai segélyével az alsó (1) szíinak fölső végébe foglalt (4) csatba a kel!."- nelyen bekapcsolható legyen. Ezen foganatosítási alaknál tehát a (2) hordszíjat megfelelő lyukával a (4) csatba csatoljuk, a szíjvéget a (4) csatnak két alsó keresztszára között hátra átdugjuk, s itt az (1) hordszíjon alkalmazott csokorba esetleg kettősen visszahajlítva, betoljuk. Ha a kar­dot más helyzetbe akarjuk csatolni, úgy ezt fölcsatolt kardnál is eszközölhetjük s nem kell mást tennünk, mint az elrejtett szíj­véget előhúzva, ezt a (4) csatba följebb vagy lejebb csatoljuk be. Magától értetődik, hogy a (4) szöges csat helyett más olyan önműködő, azaz a reá­gyakorolt húzás, vagy ránehezedő súly alatt záródó tetszőleges ismert szorító csatot is lehet alkalmazni, mely a rajta áttolt szíjat elég erősen megfogja arra, hogy a ránga­tásoknak kitett amúgy is nehéz kardot meg­tartani birja. A 3. és 4. ábrabeli foganatosítási alaknál az első hordszíjnak alsó (1) és fölső (2) ré­szeit az 5 kapcsoló tag foglalja egymáshoz, míg a derékszíjakat összefoglaló (6) kap­csoló tag alul szöges csattá van kiképezve melybe a rajta hátulról betolt s lyukgatott (2) szíj a kellő helyen becsatoltatik s aztán a fölső két szára között hátra áttolatik, végül az elől fölnyúló s hátul lelógó szá­rak összetartása czéljából egy toló csukorba s végének elrejtésére az alsó (1) szíjra föl­varrt szilárd csukorba betolatik. Ennél a foganatosítási alaknál a kard beállítása még könnyebben kezünk ügyébe

Next

/
Thumbnails
Contents