28564. lajstromszámú szabadalom • Befogó és nyomtató szerkezet egy sínen járó kocsikhoz

Megjelent 1903. évi október lió 28-án. MAGY. í f KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28564. szám. V/g/1. OSZTÁLY­Befogó- és vontatószerkezet egy sínen járó kocsikhoz. LEHMANN ALBERT GÉPGYÁBOS BÉCSBEN. Pótszabadalom a 22792. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1903 május hó 22-ike. A találmány tárgya a 22792. sz. törzs­szabadalomban védett, e.gysínen járó kocsi egy további kiviteli alakja, melynél a jel­lemző részt a kocsit vontató emberek, il­letve igás állatok befogására szolgáló szer­kezet képezi. Ugyanis az ily kocsiknál az igás állatot a kocsi homlokfalának jobb- vagy balfelé megnyújtott keretébe fogták be, mi sok tekintetben hátrányos, így például meggá­tolja, hogy a vontatásra ökröket vagy más kétpatás állatot használjunk, melyek fe­jüket vontatásnál a lovaktól eltérően le­felé hajtják. Ily állatok használatánál ugyanis a homlokfaltól oldalt kiképezett vontatókeretet létesítő rudak az igás álla­tok erőkifejtését megnehezítik, mely hát­rány kisebb lovak, öszvérek és szamarak használatánál is igen gyakran válik érez­hetővé. A következőkben leírt vontatószerkezet segélyével ezt a hátrányt minden esetbein teljesen elkerüljük, ezenkívül a vontató­szerkezet azt is lehetővé teszi, hogy a kocsi továbbítását és egyensúlyozását kézi erővel, emberek is végezhessék. A csatolt rajzon ez a befogó és vontató szerkezet látható, nevezetesen az 1. ábra az evvel fölszerelt kocsi oldalné­zete, a 2. ábra annak fölülnézete, a 3. ábra pedig hátulnézete. Mind a három ábrán a vontatás igás ál­latok használatával történik, míg a 4. és 5. ábra a vontató szerkezet ol­dal-, illetve hátulnézete arra az esetre, melyben a továbbítást kézi erővel, embe­rek végzik. Míg az eddig ismert, egysínen járó ko­csiknál a vontatószerkezet minden eset­ben, tehát akár kézi erővel, akár igás ál­latok használatával végeztük is a vonta­tást, a kocsi homlokfalain volt alkalmazva, minek következtében eme homlokfalak — melyek akkor, mikor a kocsit hosszú tár­gyakkal, szálfával, deszkákkal stb. terhel­tük, akadály gyanánt szerepeltek — föl­tétlenül szükségesek voltak és az ily ko­csikat pöre-kocsik gyanánt szerkeszteni egyáltalában nem lehetett, addig az új ko­csinál a vontató szerkezetet ugyancsak ol­dalt, de a kocsi közepén alkalmazzuk és így a most leírandó kocsiknál a homlok­falak el is maradhatnak és a föntebb jel­zett hátrányokat is el lehet kerülni. A találmány tárgyát képező vontató szer­kezet főrészét egy a kocsi oldalán fix mó-

Next

/
Thumbnails
Contents