28561. lajstromszámú szabadalom • Építőtégla vágható vagy alakítható anyagból

Áleyjeienl 1í)<>3. évi október hé 28-án. MAGY. & klH. SZABADALiMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28561. szára. Vlll/a. OSZTÁLY. Épitő tégla vágható vagy alakítható anyagból. KABEK BÉLA ÁCSMESTER HADERSDORFBAN. A szabadalom bejentésének napja 1903 április hó 9-ike. A jelen találmány tárgya építő tégla olyan anyagból, melyet vágni, illetőleg ala­kítani lehet, főkép fából, oly czélból, hogy e tégláknak falakká, boltozattá stb. való összeillesztése habarcsnak vagy más kötő­anyagoknak fölhasználása nélkül az eddigi módszernél egyszerűbben, biztosabban és tartós módon eszközölhető legyen, a tég­lák úgy a szélesebb, mint a keskenyebb hosszoldalaikon, sőt adott esetben még a homlokfölületeken is fecskefarkalakú hor­nyokkal vannak ellátva, melyekbe két-két szomszédos téglának összeillesztése után megfelelően alakított léczeket tolunk be. A mellékelt rajz ilyen téglákból össze­rótt falat az 1. ábrában nézetben, a 2. ábrában függélyes metszetben, és a 3. ábrában vízszintes metszetben tüntet föl; a 4. és 5. ábra a tégla két különböző fo­ganatosítási alakjának távlatos nézetei s végül a 6. ábra a jelen találmánybeli téglákból épített boltozatot tüntet föl. A jelen találmánybeli téglák úgy széles, mint keskeny hosszoldalaikon (1) és (2) hornyokkal láttatnak el, mely hornyok fecskefarkalakúak lehetnek, azonban köny­nyebb előállításuk végett a hornyoknak egyszerűbb alakot is lehet kölcsönözni. A széles és keskeny hosszoldalokon lévő hornyok egymáshoz képest el vannak tolva. A hornyok alkalmazása folytán lehetővé válik a téglákat egymással a hornyok alak-I jának megfelelő alakú függélyes és víz­| szintes (3 4) tolóléczekkel összekapcsolni; a függélyes léczek azon esetben, ha egy­egy, egymás fölötti vízszintes sornál il­lesztő hézag fölé téglatest jő, a fekvő tégla magasságának megfelelő hosszal bír­nak, viszont más elrendezésnél a függélyes léczek, valamint általában minden esetben a vízszintes léczek hossza tetszőleges le­het. A tégláknak leírt összekapcsolása a habarccsal való kötésnél sokkal egysze­rűbe és gyorsabb, e mellett azon előnye is van, hogy a téglák közvetlenül egymá­son feküsznek és már ennélfogva is na­gyobb nyomásnak lehet azokat alávetni; to­vábbá a nedvességnek fölszállása vizet föl nem vevő anyagot föltételezve, magában a falban nem következhetik be, legföljebb a falfölületen alkalmazott és nem izolált vakolaton. A tolóléczek végül az illesztési hézagok szoros lezárását is eszközlik, mit még az által lehet tökéletesbíteni, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents