28553. lajstromszámú szabadalom • Írógép

Megjelent 19Q3. évi október hó 22-én. MAGY. gjg K1R. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28553. szám. IX/©. OSZTÁLY. írógép. HARRISON JOHN SWAINSON ÜGYVÉDÉS HILL HERMANN GÉPÉSZ­MÉRNÖK SAVANNAHBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 deczember hó 15-ike. A találmány írógépekre, nevezetesen motoros erővel (pl. elektromos úton) haj­tott Írógépekre vonatkozik és tárgya egy oly írógép, melynél a mótor egy és ugyan­azon mozgó része indítja a nyomtatást végző összes részeket működésnek, mikor ez a rész valamely billentyű megütése következtében mozgásnak indúl. A nyom­tatást végző mechanisraus maga lehetőleg kevés, egyszerű részből áll és egy kevés helyet elfoglaló, olcsón előállítható, rend­kívül tartós gépet alkot, mely zaj és lökések nélkül, kis erőszükséglettel dolgozik. A gépnek mozgást közlő része állandóan azonos elmozdulásokat végez, ellenben a betűtartó (betűkorong) változó elmozdulá­sokat, amennyiben ezt a részt egy külön berendezés állítja meg a leütött billentyűnek megfelelő állásában. A papirszánt az előre­toló szerkezete a lehető legkisebb erő­kifejtés mellett mozgatja előre és kényszer­mozgásszerűen állítja a kellő helyzetbe. Ép űgy a nyomtató szerkezet is kényszer­mozgásszerűen hat, a motoros erővel üzem­ben tartott írógépeknél pedig a betűtartót működtető mechanizmus és a mótor moz­gató része között egy kikapcsoló szerkezet van beiktatva, melynek segélyével a nyom­tató mechanizmust vagy a betűtartót vagy mindkettőt ki lehet kapcsolni, ha csupán a papirszánt kívánjuk előre tolni, annélkül hogy egyúttal betűt is lenyomtatnánk. A csatolt rajzokon: Az 1. ábra a nyomtató mechanizmus sémájának perspektivikus képe, melyen a gépállvány, továbbá a mótor mozgató része és a nyomtató berendezés között alkalmazott számos összekötő tag el van hagyva, hogy a találmány lényege könnyebben fölismer­hető legyen. A 2. és 2a. ábra a találmány tárgyát képező gép alúl- és fölűlnézete, melyen az elektromos úton működtetett gép mozgató berendezése is látható. A 3—ábra a betűtartó beállítására szolgáló szerkezet részletrajza, a 13. és 14. ábra eme szerkezet egy más kiviteli alak­jának részlete, a 15. és 16. ábra egy további kiviteli alak részletrajza, végül a 17—20. ábra a papirszáut előretoló berendezés részlete. A gép (A) állványa akként van alakítva, hogy az a billentyűzet, a betűtartó vagy betűkorong, a nyomtató berendezés és papirszán, valamint az ezekkel együttműködő részek szerelésére alkalmas legyen. A (B) billentyűk a (b) csapokon forgat-

Next

/
Thumbnails
Contents