28534. lajstromszámú szabadalom • Elektromos áramkapcsoló a megszakadási szikra képzésére szolgáló fix segédkontaktussal

Megjelent 1903. évi október lió 1 7-én. MAGY. gj§| KIR. SZABADALMI ||||jj g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 285B4. szám. vil/g. OSZTÁLY. Elektromos áramkapcsoló a megszakadási szikra képezésére szolgáló fix segédkontaktussal. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁBSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 február hó 24-ike. Nagyobb áramerősségek megszakítására szolgáló és gyakrabban használt áramkap­csolóknál a kontaktusok kímélése czéljából oly berendezéseket alkalmazunk, melyek lehetővé teszik, hogy a megszakadási szikra segédkontaktusokra vitessék át, melyek csupán az áram megszakításánál vezetnek áramot ezért kisebbre méretezhetők és me­lyek ezenkívül akként vannak kiképezve, hogy azokat könnyen ki lehessen váltani. Az ily berendezéseknél ezenkívül igen sok esetben mágneses szikra kioltókat is alkalmazunk, hogy a szikra már akkor is biztosan aludjék ki, mikor a kontaktusok egymástól csak kis mértékben távolodnak. A segédkontaktusok ekkor a főkontaktu­soktól vagy el vannak különítve és ezekkel alkalmas rudazatok útján vannak akként összekötve, hogy a főkontaktusokkal helye­sen együtt működhessenek, vagy pedig — különösen komplikáltabb áramkapcsolóknál — ezek szerkezetének tömörebbé tétele czéljából mechanikus úton vannak össze­kötve. Az eddig alkalmazott ilynemű be­rendezések azonban nem elég egyszerűek és megbízhatók, minthogy azoknál külön vezetékek, rugók és más túlságosan kényes berendezések alkalmazása szükséges. A ta­lálmány tárgya ettől eltérően egy kontak­tus-berendezés, mely egyszerűség és meg­bízhatóság tekintetében teljesen kielégítő. A csatolt rajzon a berendezés egy kivi­teli alakja látható, két különböző állásában, pl. egy áramfordítónál alkalmazva. Az 1. áb­rán a berendezés az áramkör zárt állapo­tánál, a 2. ábrán a kikapcsolás vége felé van ábrázolva. A forgatható (a) kapcsoló­kar végén a csap körül forgathatóan ágya­zott (f) kontaktus-ujj van megerősítve, me­lyet a kar kikapcsoló állásánál a hátsó vé­géhez ós a kapcsoló karhoz erősített (r) rúgó a kapcsoló karhoz viszonyítva oly hely­zetbe állít, melyben ennek egyenes folyta­tását képezi és melyből azt a rúgó megfe­szítése mellett jobbra-balra egyaránt ki le­het téríteni. A kontaktus-ujjat — mint azt a rajzon láthatjuk, — oly czélból, hogy az bármely irány felé elforgatva használható legyen, középvonalához részarányosán, pél­dául ogival alakban képezhetjük ki. A nyugvó kontaktust két (i) szigetelő ál­tal elválasztott (k) és (c) kontaktus képezi, melyek közül az első szénből készül. A két kontaktus közé van a rajzon sematikusan

Next

/
Thumbnails
Contents