28533. lajstromszámú szabadalom • Egyesített gáz- és vízcsap gázzal fűtött vízforralókhoz

Megjelent 1903 . év i október lió 1 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI WjjM HIVATAL SZABADALMI LEIRA í 28533. szám. xxi/d. OSZTÁLY. Egyesített gáz és vízcsap gázzal fűtött vízforralókhoz. SIEMENS FRIGYES MŰSZAKI DOKTOR, MÉRNÖK DREZDÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 május hó 13-ika. Gázzal fűtött vízforralóknál egyesített gáz­ós vízcsap alkalmazása magában véve is­meretes, a találmány tárgyát képező egyesített gáz- és vízcsap ezektől az ismert csapoktól annyiban tér el, hogy egyetlen fogantyú használatával egyszerre lehet a gáz és víz útját szabaddá tenni, vagy csupán a víz átfolyását megengedni, de nem lehet egye­dül a lángzót a gázvezetékbe bekapcsolni, minek következtében a vízkazán megolva­dása vagy elégése ki van zárva. Eme javított, egyesített gáz- és vízcsap­nál, melynél a föntebb jelzett előny bizto­sítva van, a gáz átvezetésére szolgáló nyílások vannak a gázcsapforgójában kiké­pezve hogy a gáz a lángzóhoz, illetve gyujtólánghoz áramolhassák, míg a hátsó lapján a «zárva», «hideg». «gyujtás», «lan­gyos», «meleg» jelzésekkel ellátott és az említett csapforgóra szerelt korongon egy hullámvonal szerint kiképezett, tehát mélye­désekkel és kiugrásokkal ellátott gyűrű van fölszerelve. Erre a gyűrűre támaszkodik a vízcsap­szeleptesten kiképezett görgő, mely a gyű­rűre a vízvezetékben uralkodó (mintegy 2 atm.) nyomás hatása alatt szorul, úgy hogy a kazánba vezető vezeték rendesen zárva van. A gyűrű kiemelkedései és mé­lyedései akként vannak elosztva, hogy a gázcsap forgójának forgatásánál a vízcsap szelepteste a vízvezetékben uralkodó nyo­más ellen nyit, nevezetesen nyit, mikor a korongot a «hideg», «langyos» vagy ((me­leg)) jelzésre állítjuk. Ez a két utóbb em­lített beállítás akkor megy végbe, mikor a lángzó maga már ég. A csatolt rajzon a találmány tárgyát képező egyesített gáz- és vízcsap egy ki­viteli alakja példaképen van az 1. ábrán nézetben, 2. ábrán az 1. ábra síkjára merőleges síkra vetített nézetben, a 3. ábrán pedig alulnézetben ábrázolva, a 4. ábra a gázcsap forgójának oldalné­zete, a 4a., 4b., illetve 4c. ábra pedig metszet, a 4. ábra A- A, B—B, illetve C—C vonala szerint, az 5. ábra a gázcsap forgóján alkalmazott föliratos korong fölülnézete, a 6. ábra eme korong alulnézete, a 7. ábra a vízcsap hosszmetszete, végül a 8. ábra a gázcsap felé fordult végének nézete. A gázcsap (a) csaptokjához csatlakozik a vízforraló gázvezetékével összekötött (b) csőcsonk és a (c) gyujtólángzó, míg a (d)

Next

/
Thumbnails
Contents