28529. lajstromszámú szabadalom • Önműködő kefe beállító berendezés dinamógépekhez

Megjelent 1903. évi október lió 1 7-én. MAGY. % KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28529. szám. VII/g. OSZTÁLY. Önműködő kefebeállító berendezés dynamogépekhez. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 deczember hó 16-ika. A találmány tárgyát egy elektromotor alkalmazása képezi, mely a dynamogép keféit valamely mechanikus szerkezet útján előre vagy hátra állítja, oly czélból, hogy a kefék mindig szikrázás nélkül dolgoz­zanak. Első sorban azt kell ismertetnünk, hogy a segédmotor hátra és előre forgását miként lehet szabályozni. Ebből a czélból az áram­megfordításnál végbemenő jelenségek elmé­letére kell néhány szóval kitérni. Általában ismert dolog, hogy valamely dynamogép keféjénél a szikrázás főleg a mellső élen megy végbe. Ép úgy ismeretes az is, hogy a szikraszórás oka nem más, mint az, hogy a kefe mellső éle és a kefe által épen el­hagyott kollektorlemez hátsó éle között túl­ságosan nagy sűrűségű áram megy át. Ha már most a (K) főkefe (I. ábra) mellett oly módon alkalmazunk egy kis (H B) segéd­kefét, hogy ennek fölfekvési fölületének középvonala a főkefe mellső élével egybe essék, a két kefét pedig egy megfelelő mű­szer útján kötjük össze egymással, azt ta­pasztaljuk, hogy a kefe szikrázását minden esetben a (K) főkefe és (H B) segédkefe között föllépő potencziál különbség növe­kedés kiséri. A potencziál különbség pl. pozitív, mikor a kefe szikrázását az okozza, hogy az túlságosan messze nyúlik előre a mágneses mezőbe, negatív pedig, ha a szikra­szóródást az idézi elő, hogy a kefe nagyon hátra van tolva. Minimális a potencziál kü­lönbség, mikor a kefe nem szikrázik. Közel fekvő a gondolat, hogy a potencziál különb­ség szolgáltatta áramot használjuk föl egy relais működtetésére, mely a potencziál kü­lönbség előjelének és nagyságának meg­felelően a kefét állító motort akként be­folyásolja, hogy ez a keféket a szikrázást kizáró helyzetbe vigye. A II. ábrán látható kapcsolási elrendezésnél (R) valamely tetsző­leges szerkezetű, polározott relais, mely annak megfelelően, hogy azon egy vagy más irányú áram megy-e át, az (A)" vagy (B) kontaktuson át zárja a segédmotor áram­körét és így azt idézi elő, hogy ez a kefét előre vagy hátra állítsa. A kefék állítást nem kell szükségszerűen elektromotornak végeznie (III. ábra), erre a czélra közvet­lenül, a gép fegyverzete is szolgál, mely esetben a relaisnek az a feladata, hogy a kefeállító szerkezetet a gépfegyverzet ten­gelyébe bekapcsoló tengelykötést működ­tesse. A tengelykötés mágneses tengelykötés is lehet.

Next

/
Thumbnails
Contents