28516. lajstromszámú szabadalom • Hirdető oszlop

Megjelent 1903. évi október lió 1 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28516. szám. IX/h- OSZTÁLY. Hirdetó'oszlop. LANGFELDER HENRIK KERESKEDŐ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 április hó 7-ike. Jelen találmány- tárgyát hirdetőoszlop képezi, mely különösen tetszetős és hatást keltő külseje, valamint a hirdetésnek sajá­tos fnódja által tűnik ki. A találmány tárgya, a hirdetőoszlop, ennélfogva a legelőkelőbb nyilvános helyi­ségekben, szállodákban, éttermekben, kiállí­tásokon, továbbá minden emű járműveken, vasúti vonatokon, gőzhajókon stb. alkalma­zást találhat. A reklám maga a kicserélhetőség követ­keztében igen vonzóvá és érdekessé válik, eltekintve attól, hogy a rendelkezésre álló tér a hirdetményeknek színpompás össze­állításban való tetszőleges kivitelét teszi lehetővé. A mellékelt rajz 1. ábrája az oszlopot oldalról, a 2. ábra fölülről nézve tünteti föl. A tulajdonképeni oszlop az (A) alsó rész­ből, a (B) oszloptestből és a (C) fejrész­léi áll. Az (A) talapzatot czélszerű például dohányzó készlet gyanánt kiképezni, mely az (f) hamutálczából, (g) gyufadobozból és (e) szivardobozból áll. Dohányzó készlet he­lyett fűszereket tartalmazó edények is ren­dezhetők el az oszlop aljában, például só, bors és mustár számára. A tolófiókos fog­piszkálók is helyezhetők, általában a talap­zat berendezése a legkülönfélébb lehet. A tulajdonképeni hirdetmények az oszlo­pon foglalnak helyet és pedig oly módon, hogy az oszlop oldallapjai (c) csuklók körül fölnyithatok és az (a) keretekben (b) üveg­vagy fémtáblák vannak elrendezve, melyek a hirdetéseket tartalmazzák. A (b) lemezek helyett naptárszerű (bl) tömbök is alkalmazhatók, melyeknek hirdet­ményekkel ellátott egyes lapjait le lehet szakítani. Ezen (bl) tömbök az összes lapok leszakítása után az (a) keretbe való egy­szerű beillesztés által újíthatok meg. Ha üveglapok találnak alkalmazást, az oszlop belsejében egy kis (o) villamos lámpa rendezhető el az üveglapok meg­világítása czéljából, mely esetben az oszlop alsó része az elemek fölvételére szolgál. Az oszlop egy vagy több darabból ké­szülhet. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Hirdetőoszlop, jellemezve az által, hogy az egy vagy több darabból és tetszőle­ges anyagból készült oszlopon hirdeté­sekkel ellátott s üvegből vagy más anyagból álló lemezek, vagy pedig le­szakítható lapokból álló tömbök vannak elrendezve oly módon, hogy a kicserél­hető lemezek vagy tömbök csuklók kö­rül fölnyitható keretekben foglalnak he-

Next

/
Thumbnails
Contents