28472. lajstromszámú szabadalom • A tehernyomás alatt önműködően meghúzott lemezes fék emelőgépekhez

Megjelent 1903. évi október hó 15-éu. SZABADALMI HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 28472. szám. V/f. OSZTÁLY. A tehernyomás által önműködően meghúzott lemezes fék emelőgépekhez. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BEBLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 26796. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1903 márczius hó 26-ika. A tehernyomás által meghúzott lemezes fékekkel és mozgó csigákkal vagy csiga­sorokkal fölszerelt emelőgépeknél a 26796. számú törzsszabadalom szerint egy beren­dezés lel alkalmazást, mely lehetővé teszi, liogy a lemezes fék lemezeire ható ten­gelyirányos nyomást a fölvonó géptől füg­getlenül egy külön emelőszerkezet vigye át, mely a kötél vagy láncz mozdulatlan ágával van összekötve. A találmány tárgya eme berendezés egy kiviteli alakja, melynél a tengelyirányos nyomást egy tengelyirányban eltolódó ge­renda viszi át a lemezekre, a mely a moz­dulatlan kötél- vagy lánczággal van össze­kötve. A csatolt rajzon egy ily tehernyomás ál­tal meghúzott lemezes fék több kiviteli alakja látható. Az 1. és 2. ábrán látható kiviteli alak­nál az (a) ág a féken tengelyirányban el­tolható (m) gerendához kapcsolódik, úgy hogy a fékezéshez szükséges tengelyirá­nyos nyomást emelők segítségül vétele nél­kül lehessen a (d dl) és (e el) lemezekre átvinni, melyek közül az előbbiek a föl­ékelt (p) agyon eltolhatók és az aggyal és (i) féktengellyel együtt foroghatnak, míg az (e el) lemezek az (i) tengelyen fölerő­sített (f) burkolattal kényszermozgássze­rűen van összekötve. A megrajzolt beren­dezés, melynél a kötél vagy láncz a teher állásának megfelelően változó szöget ké­pez a fék tengelyével és erre a legtöbb esetben merőleges fog lenni, gyakorlati al­kalmazást alig talál. Ezért a 3. és 4., illetve 5. és 6. ábrán látható kiviteli alakok előnyösebbek fog­nak lenni, melynél a lánczot vagy kötelet megfelelően elrendezett (n) vezető görgőn vezetjük a gerendához. Ama szögnek szabályozására, melyet a kötél vagy láncznak a vezetőgörgő és a gerenda között lévő szakasza a féktengely­lyel képez és mely a féknyomás nagyságát szabja meg, a 3. ábra szerint egy csavar­menetes (o) perselyt alkalmazhatunk, vagy pedig az (n) görgőt függélyes irányban egy (r) csavar segélyével beállíthatóvá tehet­jük. SZABADALMI IGÉNY. 1. A 26796. sz. törzsszabadalomban védett, a tehernyomás által meghúzott lemezes fék egy kiviteli alakja, az által jelle­mezve, hogy a mozdulatlan kötél- vagy lánczág egy a fék tengelye irányában

Next

/
Thumbnails
Contents