28453. lajstromszámú szabadalom • Rider-féle dugattyús-tolattyú vezénymű változatlan kompreszióval

Megjelenti 1903. évi október hó 15-én. MAGY. A KIK. SZABADALMI íjjj j HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28453. szám. V/d/l. OSZTÁLY. Rider-féle dugattyútolattyús vezérmű változatlan és változó expanzió számára változatlan kompresszióval. EBB NÁNDOB MÉBNÖK BUDAPESTEN. Bejelentésének napja 1902 deczember hó 22-ike. Elsőbbsége 1900 április 12-től kezdődik. A jelen találmány oly Rider-féle tolaty­tyús vezényművekre vonatkozik, melyeknél a töltésnek a kompresszió egyidejű vál­toztatása nélküli módosíthatása czéljából a kiáramló nyílást szabályozó él merőleges a tolattyú mozgási irányára. A jelen talál­mány abban áll, hogy a tolattyútükörben a beáramlás és kiáramlás számára külön nyílások vannak elrendezve, melyeknek csa­tornái egymással egyesülnek, úgy hogy az ezek közé nyúló vázrész a holt teret az ed­dig elrendezésekével szemben, melyeknél a beáramlás és kiáramlás számára közös nyí­lás van elrendezve, csökkenti. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakja dugattyús to­lattyúk számára van föltüntetve, a hol is az 1. ábra a dugattyús tolattyú nézete, a 2. és 3. ábra pedig a vezénymű függélyes illetőleg vízszintes metszetét láttatja, míg a 4. ábra a gőzhengernek tolattyútükrét tünteti föl. A két (a al) dugattyú, melyek simán, tö­mítő gyűrűkkel ellátva és vagy két rész­ben egymástól elkülönítve, a közös (b) to­lattyúrúdra szerelve, vagy pedig egy da­rabban öntve és a tolattyúrúddal tetsző­leges módon összekötve foganatosíthatók, a rézsútos (c cl) csatornákkal van ellátva. A találmány szerint a tolattyútükörben (4. ábra) illetőleg a tolattyúszekrénybe be­illesztett (e el) hüvelyekben (3. ábra) kü­lön rézsútos és egyenes (f fl) illetőleg (h hl) nyílásokat rendezünk el. Az ezen nyílá­sokhoz hozzátartozó csatornák a 3. ábrá­ban látható módon egyesülnek egymással, úgy hogy az ezen csatornák közé nyúló ék­alakú vázrészek a holt teret csökkentik. Az (i) csőtoldaton a (k) csatornába és ebből az (1 11) csatornákon keresztül a (d) tolattyúszekrénybe áramoló gőznek a (g) hengerbe való beáramlása, kiáramlása és expanziója a következő módon történik. Az (a al) dugattyús tolattyúknak jobbra való mozgásánál a gőzt a (g) hengerbe áramoltató nyílás az által nyittatik meg, hogy az (a) dugattyúnak rézsútos (c) csa­tornája az (f) nyílás fölé kerül, a mikor is az egyenes (hl) nyílás az (al) dugattyú által szabaddá tétetik, úgy hogy a gőz az (al) dugattyú mögött az (m) kiáramlási csőtoldatba áramolhatik. A két tolattyú­nak a másik irányban való visszamozgásá­nál ezen művelet megismétlődik, a mennyi­ben egyrészt az (fl) nyílás az (al) dugaty­tyúban kiképezett (cl) csatorna által nyit-

Next

/
Thumbnails
Contents