28451. lajstromszámú szabadalom • Csőtisztító

Megjelent 1903. évi október lió 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28451. szám. V/e/S. OSZTÁLY. Csőtisztító. CSAPÓ BÁLINT GÉPÉSZ UZDI-SZENT-PÉTEREN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 április hó 4-ike. A bejelentés tárgyát képező találmány csőtisztító készülékre vonatkozik, mely fő­leg kazánok füstcsövemek a lerakódott ko­romtól való megtisztítására szolgál. A ka­paró kések különleges elrendezése folytán a készülék gyorsan és könnyen kezelhető, akár csak egy csőkefe és oly alaposan tisz­tít, hogy még a cső falához odasült, meg­keményedett koromréteget is leszedi, a mit eddig még legjobb minőségű csőkefé­vel sem érhettünk el. További előnye ezen készüléknek, hogy a kaparó kések könnyű szerrel leszerelhetők és utánköszörülhetők, esetleg kicserélhetők. A találmány tárgya a mellékelt rajzon egy példakép vett foganatosítani alakjában van föltüntetve. 1. és 2. ábra a készüléknek két egy­másra merőleges nézetét ábrázolja.. 3. ábra a készülék fejének homloknézete. A készülék fejrészének (1) rúdján legelői a találmány leglényegesebb részét képező, két (2 3) félköralakú kaparok is vannak el­rendezve, még pedig az egyik (2) szilárdan ül, míg a másik (3) kés az (1) rúdra merőle­ges irányban eltolható. Ezen mozgó (3) kés a (4) rúgó által állandóan kifelé nyo­! matik és az (1) rúdon átnyúló (5) szárá­j val a (6) könyökemelővel van csuklósan összekötve. Ezen (6) könyökemeltyű a (7) húzórúd közvetítésével a tisztító készülék (8) vezetőnyelének másik végén alkalma­í zott (9) könyökemelővel kapcsolatos. Ezen (9) emelőnek megnyomása által a mozgó I (3) kés a (4) rúgó hatása ellen befelé hú­zatik és így a (2 3) kések éleinek egymás­tól való távolsága kisebbíttetik, a mi a tisztító készülék behelyezésénél szükséges. A fejrész (1) rúdján megerősített két la­pátszerű, rugalmas (10) kés az előre to­lásnál az utántisztítást végzi ós a tisztí­tandó csövön teljesen áttolt készüléknek visszahúzása alkalmával kúpszerű külső fö­lületével a készüléknek a csőbe való biz­tos visszavezetését eszközli. Ezen lapát­szerű (10) kések mozgása a (11) szabá­lyozó csavarok segélyével határolható. Megjegyzendő még, hogy ezen készülék nemcsak koromnak, hanem vízülepedéknek, iszapnak stb. kitisztítására is alkalmas és úgy is lehet kiképezve, hogy homorú élek­kel bíró kaparó kések alkalmazása mel­lett csövek külső fölületeinek tisztítására is használható legyen.

Next

/
Thumbnails
Contents