28443. lajstromszámú szabadalom • Kétrészű gomb

Megjelent 1903. évi október lió 9-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28443. szám. VI/a. OSZTÁLY­Kétrészű gomb. TRITSCH GYULA GYÁROS BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 márczius hó 16-ika. A jelen találmány tárgya egy kétrészű gomb kézelők és hasonló ruhadarabok be­gombolására, mely a csatolt rajz 1. ábráján fölülnézetben, 2. ábráján oldalnézetben, 3. ábráján pedig módosított kiviteli alak­jában látható. A kétrészű gomb egyik (a) alaplemezé­nek hátsó oldalához az ugrónyelves (b) gyűrű, másik (c) alaplemezének hátsó ol­dalához pedig egy merev fül (3. ábra) vagy czélszerűbben néhány szemből álló (d) láncz van erősítve (1. és 2. ábra). Hogy már most a gombot a gomblyuk­ban elhelyezhessük, először a (c) lemezhez tartozó (d) lánczot hűzzuk át a gomblyu­kon, azután pedig a másik (a) lemez (b) gyűrűjét húzzuk be a másik gomblyukba, az ugrónyelvet a szokásos módon, akként, hogy a mutatóujjal az (e) gombocskára nyomást gyakorolunk, a hüvelykujjal pe­dig az (a) alaplemezt fogva tartjuk, ki­nyitjuk a (d) láncz egyik vagy másik sze­mét, illetve a merev fület a gyűrűbe be­akasztjuk és azután az (e) gombocskát el­eresztjük, minek megtörténte után a nyelv előre ugrik és a gyűrűt elzárva, a két alaplemez között kapcsolatot létesít. A lánczszemnek a gyűrűbe való beakasztása félkézzel végezhető, minthogy az ugrógyű­rűt és a lánczot vagy fület félkézzel egy­szerre foghatjuk meg és az utóbbit olymó­don vezethetjük az ugrónyelves gyűrűhöz, hogy ebbe bekapcsolódjék. Ennek megfele­lően a gomb két részének összekötését min­den nagyobb ügyesség kifejtése nélkül, könnyen lehet végezni. Ép így a gomb két részének szétkapcso­lását ugyancsak félkézzel lehet végezni, minthogy ebből a czélból csakis az ugró­nyelves gyűrűt kell nyitni és a lánczot vagy fület kell a gyűrűből kihúzni. Azál­tal, hogy a (c) lemezen (d) láncz van alkal­mazva, azt a nagy előnyt is biztosítjuk, hogy tetszés szerint az egyik vagy másik lánczszemet akaszthatjuk az ugrónyelves gyűrűbe és ily módon a két (a c) lemez között a távolságot tetszőlegesen hosz­szabbra vagy rövidebbre vehetjük. Termé­szetes, hogy a lánczszemek számát telje­sen tetszőlegesen lehet megválasztani és hogy az egyetlen, a (c) lemez hátsó olda­lán megerősített fülbe fogódzó lánczszem­ből is állhat. Az ugrónyelves gyűrűt egy (f) karabinerhorog (3. ábra) is helyettesít­heti. Ha a másik (c) lemezen csak egy merev fület alkalmazunk, a fülnek meg kell csavarva lennie, mint az a 3. ábrán lát-

Next

/
Thumbnails
Contents