28398. lajstromszámú szabadalom • Újítás vetélőgépeken

Meg-jelent 19<>3. évi szeptember lió 29-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28398. szám. X/a. OSZTÁLY­Újítás vetőgépeken. «MAYER» GÉPGYÁR, VAS- ÉS FÉMÖNTÖDE RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG CZÉG SZOMBATHELYEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 márczius hó 20-ika. A találmány tárgyát vetőgépeken eszkö­zölt újítás képezi, melynek czélja a vető­szerkezet oly kiképzése, hogy a vetendő magmennyiséget a legtágabb határok kö­zött lehessen váltókerekek alkalmazása nél­kül megváltoztatni. A csatolt rajzon a találmány tárgyátké­pező újítás szerint kiképezett vetőszerke­zet látható, nevezetesen az 1. ábra a magszekrényre szerelt vető­szerkezet egy részének elölnézete, a 2. ábra metszet az 1. ábra x—x vonala szerint, a 3. ábra a vetőkorongok részletrajza. Mint az az 1. és 2. ábrán látható, az (A) vetőmagszekrény alatt a legelőnyösebben csőalakú (c) vetőtengely van forgathatóan ágyazva, mely vetőtengelyen a 3. ábrán részletesen föltüntetett vetőkorongok van­nak fölerősítve. Mindegyik vetőkorong — mint az az 1. és 2. ábrán látható — az (A) vetőmag szekrénnyel közlekedő és a (g) ol­dalfalak és (n) fenék által képezett, egy oldalt nyitott rekeszben akként van elhe­lyezve, hogy a vetőkorong a rekesznek nyílását teljesen elzárja. A vetőkorongot magát két-két (a b) henger képezi, melyek közül az egyik, például az (a) henger a (c) vetőtengelyen a (z) csavar segélyével föl van erősítve, a másik pedig a (c) tenge­lyen eltolható és egy a (c) tengely belse­jében ide-oda mozgatható (d) rúddal a (c) tengely (e e) hasítékán átnyúló (f) peczek segélyével van összekötve. Az (a) és (b) hengerek egymás felé fordult végeiken ki­vágásokkal vannak ellátva, melyek derék­szögű négyszögalakúak és oly módon van­nak elrendezve, hogy az egyik henger ki­vágásai között megmaradó nyújtványok a másik henger kivágásaiba fogódzzanak és viszont. Ennek következtében a két hen­ger megfelelő beállításával a vetőkorongon két sor (r) vetőüreget (kanalakat) létesít­hetünk, emez üregek nagyságát pedig oly módon, hogy a (b) hengert az (a) henger­hez viszonyítva eltoljuk, tetszés szerint megváltoztathatjuk, mi ismét az elvetendő mag mennyiségének szabályozását is biz­tosítja. A (d) rúd eltolását természetesen bármely tetszőleges, ismert szerkezettel le­het végezni, minthogy ez a szerkezet a ta­lálmány tárgyát nem képezi. Az (r) üregek keresztmetszete olyan, hogy azok akkor, mikor az (n g) rekeszek

Next

/
Thumbnails
Contents