28388. lajstromszámú szabadalom • Függő ülés

Me gjelent 1903. évi szeptember hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28888. szám. VIIT/f. OSZTÁLY. Függő ülés GROTE ÁRMIN GUSZTÁV KERESKEDŐ BREMENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 márczius hó 23-ika. A jelen találmány tárgyát függő ülés ké­pezi, mely tetszőleges járműveken utasok, katonák, továbbá betegek és megsérültek számára igen előnyösen alkalmazható. Ha­jókon alkalmazva, ezen függő ülés az utast a tengeri betegség ellen megóvja, mivel a test benne mindig függélyes helyzetben tartatik. Ezen czélra már hoztak javaslatba külön­böző üléseket, de ezeknél vagy a test nem volt a különböző oldalakról kellően meg­támasztva vagy pedig a szabad mozgatha­tóság, különösen pedig a karoké volt na­gyon megnehezítve. A jelen találmány tárgyát képező ülés­nél a test hátul és az oldalakon elegendő mérvben támasztatik meg és e mellett ter­mészetes, kényelmes helyzetét mindig meg­tarthatja, a test súlypontjának eltolásánál pedig, vagyis a mozgásnál, az ülés szövete mindig hozzásimul a testhez. Ezenkívül az ülésben elhelyezkedett személy karjait tel­jesen szabadon mozgathatja. A mellékelt rajzban a jelen találmány tárgya egy foganatosítási alakban van föl­tüntetve. Av 1. ábra a ülés elölnézete; a 2. és 3. ábrák az "ilést hátul- és oldal­nézetben a használatban szemléltetik. A függő ülést alkalmas, esetleg háló­szerű szövetekből készítjük. Például egy posztócsíknak keskenyedő végeit egymás­sal összekötjük, miáltal a fejrész képez­tetik, melyhez egy zsinórt, szíjat, hevedert stb. erősítünk, melynek segélyével az ülést például a vasúti kocsiban egy kampóra, podgyásztartóra stb. függesztjük. A függő ülés, a mint az 1. ábrából látható, egy há­tul és a két oldalon zárt zsákszerű (a) tar­tályból áll, mely alul a merevített vagy esetleg párnázott (b) üléslappal van el­látva. Az ülést akként függesztjük föl, hogy az üléslap a padra jusson és az utas abba könnyen beülhessen, a mint ez a 2. ábrából látható. Az ülés oldalas részeiben, karmagasságban, a két (c) kivágás van elrendezve, melyek oly alakkal és nagy­sággal bírnak, hogy az utas azokon fölkar­jait és vállait könnyen átdughatja. Mint­hogy az ülés oldalas részei ki nem térhet­nek, az ülés szövete a fölső testhez hozzá­illeszkedik és azt megtámasztja, míg az ülésnek csúcsosan összefutó fölső része a fej számára oldalt és hátul kényelmes tá­maszt képez. Minthogy az ülés fejvége zárva van, az megvédi az utas nyakát és fejét léghuzam és ragályos fejbőr betegsé­gek ellen. A (c) nyílások a karoknak tel­jesen szabad mozgását teszik lehetővé.

Next

/
Thumbnails
Contents