28382. lajstromszámú szabadalom • Gáznyomás-szabályozó

iVIej£Í«leHt 1903. évi szeptember hó 29-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATA L SZABADALMI LEI RAS 28882. szám. Ilid. OSZTÁLY. Gáznyomás-szabályozó. FRIEDRICH ÁGOST GÁZFÖLÜGYELŐ UECKERMÜNDEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 márczius hó 26-ika. A gáznyomás-szabályozó, mely a jelen ta­lálmány tárgyát képezi, a gazométersze­rűen kiképezett hasonló készülékektől ab­ban különbözik, hogy ennél a szabályozósze­lep mozog, míg a zárófolyadék (kéneső), melybe a szabályozószelep merül, helytál­lóan van elrendezve. Ez elrendezésnek elő­nye az, hogy a folyadék (kéneső), a moz­gások alkalmával esetleg bekövetkező ráz­kódtatások alkalmával nem ömölhetik ki. A mellékelt rajzlapon a találmány tár­gyának egy foganatosítási alakja van be­mutatva, hol az 1. ábra a készüléknek oldalnézete, míg a 2. ábra annak függélyes metszete. A gázkibocsátó (a) csőnek fölső nyílása körül egy gyűrűalakú (b) csésze foglal he­lyet a (c) kénesőnek vagy hasonlónak be­fogadására, mely zárfolyadékba az (e) pe­remkimetszésekkel bíró (d) szabályozó sze­lep merül. Az (f g) kétkarú emeltyű és az ehhez csatlakozó (h) csuklós kar közvetíté­sével a szabályozó szelep összeköttetésben áll a (k) harangnak (i) vezetékrúdjával. A készülék működési módja a következő: Rendes gáznyomásnál a (d) szabályozó­szelep az alsó szélén alkalmazott (e) kimet­szésekkel bizonyos mélységig merül bele a (b) kéneső-csészébe. Ha most már a gáz­nyomás bármely okból növekedik, úgy a gáz nagyobb nyomást gyakorol a (k) haj rangra, minek következtében ez fölemelke­dik és az (f g h) csuklós kapcsolat foly­tán a szabályozó szelepnek (e) kimetszéseit mélyebben meríti bele a kénesőbe. Mivel pedig ez által a kibocsátó nyílásoknak ke­resztmetszetei csökkentetnek, a megnöve­kedett nyomás mellett is csak a szükséges gázmennyiség vezettetik a lángzóhoz s a szabályozó-szelepnek a zárófolyadékba való ezen mélyebb bemerítése mindaddig tart, míg csak a gáznyomás ismét csökken. SZABADALMI IGÉNY. Gazométerszerű gáznyomás-szabályozó, jel­lemezve egy az úszóharanggal csuklósan összekapcsolt, a gáz kitódulási nyílása fölött elrendezett, mozogható (b) szabá­lyozó szelep által, hely helytálló (c) zárófolyadékba merül. (1 rajzlap melléklettel) pallas íéb7ví ny tájmadao nyomdája buoapmtw

Next

/
Thumbnails
Contents