28321. lajstromszámú szabadalom • Gőz- vagy gázturbina két ellentétes irányban forgó futókerékkel

Megjelent, 1ÍM>.'{. évi szeptember bő 22-én. MAGY. g|g KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 2BB21. szára, V/d 3. OSZTÁLY. Gőz- vagy gázturbina két ellentétes irányban forgó futókerékkel. STUMPF JÁNOS TANÁB BEBLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 február hó 19-ike. Ismeretesek oly gőzturbinák, melyeknél a gőz két ellentétes irányban forgó futó­keréken áramlik át. Ily turbináknál az a gőz, mely az egyik futó kerékben munkát végzett, a másik futó kerékbe jut és ezt ellenkező irányban forgatja, minek megfe­lelően az első futókereket primer, a máso­dikat szekundér-futókeréknek nevezzük. Az ily turbináknál is történtek arra vonatko­zólag kisérletek, hogy több futókereket kapcsoljanak egymás után. Az ily turbinák­nak az az előnyük, hogy az ellentétes irány­ban forgó futókerekek használatával a tur­bina fordulatszámát kisebbíthetjük, de ev­vel az a hátrány áll szemben, hogy az egyes futókerekek rendkívül különböző nagyságú munkát fejtenek ki. Egy futókerékkel fölszerelt normális tur­bináknál a fúvókra bizonyos reakczió erő hat, mely a turbinaszekrényt veszi igénybe. | Ez a reakczió erő abban az esetben is föl­lép, melyben több, azonos vagy ellentétes irányban forgó futókerék van alkalmazva. A jelzett reakczió erő egy forgató nyoma­tékot létesít, mely a turbinaszekrényt a forgástengely körül a futókerék forgás­irányával ellentétes irányban törekszik for­gatni. A jelzett forgatónyomatékot egyensú­lyozhatjuk, ha ama fúvókákon kívül, me­lyek az egyik irányban ható reakczió erő­ket létesítik, ezekkel ellentétes irányú és ugyanakkora reakczió erőket létesítő fú­vókákat alkalmazunk. Ha már most egy ily normális turbinát, mely csak egy oldal felől kap gőzt, egy alapjában véve szivaralakú tenger alatti hajóba építjük be, akkor a reakczió erők által létesített forgató nyomaték a hajót a futókerék forgásirányával ellentétes irányban fogja forgatni. Különösen áll ez arra az esetre, melyben a turbina tenge­lye a jármű középvonalával esik egybe. Az, hogy a különböző kerékcsoportok nem fejtenek ki azonos nagyságú munkát, az üzemviszonyokat kedvezőtlenül befolyásol­hatja. így például ha mindegyik kerékcso­port egy-egy dinamógép hajtására szolgál, igen fontos az, hogy a két kerékcsoport I azonos erőt fejtsen ki, mert ekkor a két dinamó ugyanoly módon lehet szerkesztve és nehézség nélkül kapcsolható egymással párhuzamosan. A találmány szerint módunkban áll, hogy a két ellentétes irányban forgókerék vagy kerékcsoport munkakifejtését teljesen azo­nossá tegyük, azonkívül pedig a reakczió erőket is egyensúlyozzuk. Ebből a czélból — ha két futókerékből

Next

/
Thumbnails
Contents