28314. lajstromszámú szabadalom • Újítások hengerszékeken és őrlemény-föloldó gépeken

Megjelent 1903. évi szeptember hó 22-én. IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28314. szám. X/i. OSZTÁLY. Újítás hengerszékeken és ó'rleményföloldó gépeken. PÉCSI ALAJOS MOLNÁR PECZE-SZÓLLÓSÖN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 márczius hó 13-ika. A jelen találmány tárgya hengerszékeken s őrleményföloldó gépeken eszközölt javí­tások, melyeket a mellékelt rajz az 1. ábrában egy hengerszéknek sémás ke­resztmetszetében, a 2. és 3. ábrában egy különálló őrlemény­föloldó gép kétféle foganatosítási alakjának metszetében tüntet föl, míg a 4., 5. és 6. ábrák részletrajzokat tüntet­nek föl. Az 1. ábrabeli hengerszékben a fölső (a, b) rovátkolt hengerek a gabonát könnyen megőrlik és az alattuk lévő (e, <i) sima, kiőrlő hengereknek adják át. Az (a, b) hen­gerek rovátkolását a 4. és 5. ábrák tüntetik föl; a hengereknek eddig helytelen rovát­kolása a molnároknak nagyon sok kárt és veszteséget okozott, ugyanis az eddigi ro­vátkák egyenes merőleges éllel bírtak, melyek a gabonát, a mikor még élesek voltak, össze-vissza sértették, de nem őröl­ték, s a mint kissé megkoptak, a gabona­szemek köztük teljesen őröletlenül szöktek át. Ezeken a hátrányokon segíteni czélja a jelen találmánybeli rovátkolásnak, melynek élei megfelelően dőlt helyzetet foglalnak el, még pedig két-két szemben fekvő henger­nek fogai a 4. ábra szerint egymás felé dőlnek, mi mellett a gyorsan forgó henger rovátkáinak dőlésével ellenkező, míg a lassan forgó henger rovátkáinak dőlésével egyező irányban forog, mint azt az I. és II. nyilak jelzik, hol (a) a gyorsan forgó, (b) a lassan forgó henger. Az 5. ábra a rovátkák­nak a hengerek előlnézetében való isme­retes fekvését tünteti föl, hol a III. ponto­zott vonal a szemben fekvő henger rovát­káinak hozzávetőleges irányát jelöli. A leírt rovátkák sokkal nagyobb őrlő­fölülettel bírnak, és az egymással szemben forgó hengereken él éllel szemben nem dol­gozik, minek következtében a gép a korpát nem vágja össze, hanem ebből a liszttar­talmat simán kioldja, úgy hogy sokkal több jóminőségű lisztet és kevesebb derczét kapunk, mint az eddigi hengerszékekkel. Végül a hengerszék hajtása is a rovátkák éleinek dőlése folytán kevesebb erőt igényel. A hengerszéken eszközölt további újítás abban van, hogy az (a) és (b) rovátkolt hengerektől két oldalt körívekben elhelye­zett (e) sodronykefék rendeztetnek el, melyek megfelelő közök hagyásával három-három darabból állíttatnak össze és a rovátkolt hengerek folytonos tisztítására szolgálnak; a kefék között hagyott kibocsátó nyílások arra szolgálnak, hogy az őrlemény ne ha­toljon be a sodronyszálak közé, hanem a MAGY. SZABADALMI

Next

/
Thumbnails
Contents