28289. lajstromszámú szabadalom • Vágányelrendezés daruvágányok és hasonlók kanyarulataiban

Megjelent 1903. évi szeptember !»<> 22-én. MAGY. gfe[ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28289. szám. V;a 1. OSZTÁLY. Vágány elrendezés darúvágányok és hasonlók kanyarulataiban. WILKE RICHÁRD MÉRNÖK ÉS GYÁRIGAZGATÓ BRAUNSCHWEIGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 márczius hó 10-ike. A találmány tárgya egy berendezés nagy | méretű, különösen egy irányban igen kitér­jedt vágányokon futó szerkezetek, igy pld. | bak- vagy portaldarúk mozgás irányának megváltoztatására. A csatolt rajzokon az 1. ábra a találmány szerint megoldott föladat sémája, a 2., 12, 16., 20 és 22. ábra a különböző kiviteli alakok általános elrendezési rajza, a 3. ábra a darú egy helyzete a 2. ábrán látható elrendezésnél, a 4—11. ábra több szerkezeti részlet. A 13. ábra a 12 ábrán látható elrendezés a darú más helyzeténél, a 14. és 15. ábra a 12. ábrán látható elren­dezés két más kiviteli alakja, a 17. és 18. ábra a 16. ábrán látható elren­dezés a darú más helyzeténél, a 18., 22., 23., 25—27. ábra szerkezeti rész­let, a 24. ábra a 23. és 25—27. ábrán látható szerkezet elméleti megokolása, a 28. és 29. ábra a darú elölnézete és fölül­nézete. Ha pld. az 1. ábrán látható (1) darút egy fordító korong használatával forgatnók a (2) vágányról a (3) vágányra, ennek átmérőjé­nek a darú hosszánál nagyobbnak kellene lennie. Hogy ezt elkerülhessük, a belső sinek kereszteződési helyén a (4) fordítókorongot alkalmazzuk, mely csak akkora, hogy azon az (1) darú (5) belső kerekei elférjenek, a két külső sínt pedig egy körívben görbülő sín útján kötjük össze egymással, melyen a darú (51 ) külső kerekei futnak. Ez a sín azonban az egyenes szakaszhoz nem csat­lakozhatik oly módon, hogy az egyenes sza­kasz a kör érintője legyen, mint az az 1. ábrán látható, mert a körív sugarának a darú nyomtávolságával — mint az a 2. ábrán látható — egyenlőnek lennie nem szabad, hanem — ha (6) a nyomtávolság, (7) pedig a keréktávolság a sugárnak a követ­kező négyzetgyökkel kell egyenlőnek lennie V^2 + (i)2 miből az következik, hogy az egyenes síneknek a körívben görbülő sínek­hez nem érintő irányában, hanem a 2. ábrán látható módon csatlakozhatnak. Hogy már most a darú kerekeit a 8, 9, 10 és 11 pontokon tetszés szerint az egye­nes vagy görbe vágányra terelhessük, az egyes kerekek vagy kerékcsoportok függé­lyes csap körül forgathatóan vannak a da­rúra szerelve, továbbá az említett helyeken váltók, elfordítható sínszakaszok vagy for-

Next

/
Thumbnails
Contents