28264. lajstromszámú szabadalom • Újítások acetyléngázfejlesztőkön

Megjelent 1903. évi szeptember lió lí-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 28264. szám. II/e. OSZTÁLY­Újítások acetyléngázfejlesztőkön. GEBAUER KÁROLY ÉRCZKOPORSÓ- ÉS GYÁSZKOCSI-GYÁROS DEBBECZENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 márczius hó 30-ika. Jelen találmány tárgyát acetyléngázfej­lesztők újításai képezik, melyek egyrészt az üzem biztosságának fokozását, másrészt a készülék iizemközbeni tisztítását teszik le­hetővé. E czélra a jelen találmány értelmében a karbid adagolása oly módon történik, hogy a készülék tetején egy töltőszerkezetet ren­dezünk el, melyen át a karbidot üzemköz­ben adagolhatjuk, a nélkül, hogy a készü­lékből gáz távozhatna el, úgy hogy tehát iizemközbeni töltésnél a robbanás veszélye ki van küszöbölve. A találmány tárgya továbbá abban áll, hogy a készüléknek üzemközben való tisztán tarthatása végett a készülékben alkalmas tisztítóberendezést alkalmazunk, mely kívül­ről működtetve, a készülék fenekét meg­tisztítja. A találmány értelmében továbbá a gáz­fejlesztő oly berendezéssel is bír, melynek segélyével a harangot szükség esetén tet­szés szerinti helyzetben rögzíthetjük. Ezen berendezés abban áll, hogy a harang fölső szélén kiugrásokat vagy egy peremet alkal­mazunk, mely a víztartányon megerősített fölcsapható csuklós rudakba, — melyek bevágásokkal vagy fogazással bírnak — kapaszkodhatik, miáltal a harangot tetszés szerinti helyzetben rögzíthetjük. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező újításokkal ellátott acetylénfejlesztő az 1. ábrában függélyes metszetben van föltüntetve, míg a 2. ábra a töltőkészűlék függélyes metszetét mutatja. (a) a szokásos víztartányt és (b) a haran­got jelzi. A (c) karbidtartányt a víztartány fenekén nyugvó (d) lábak tartják. A (b) lábak alsó része az (a) víztartány kúpos fenekének megfelelően vannak meghajlítva, miáltal a lábak és karbidtartány mindig a középállásba helyezkednek. A (b) harang tetején két (f) rúd van meg­erősítve, melyek két (d) láb furatába vezet­tetnek. Ezen (f) rúdak alsó végén alkal­mazott alátéteken hosszú, könnyen össze­nyomható (g) csavarrugók vannak elren­dezve, melyek egy az (f) rudakon vezetett (e) kengyelt hordanak. Az (e) kengyelen, központosán a (c) kar­bidtartány fenéknyílásával, a karbidadagolást szabályozó (h) szelep van megerősítve, mely a harang sülyedésénél az utóbbival együtt sülyedő (e) kengyellel együtt lefelé mozog és ezáltal a karbidtartány alsó nyílását meg­felelően szabaddá teszi, úgy hogy a fej-

Next

/
Thumbnails
Contents