28249. lajstromszámú szabadalom • Villamos mellékóra

Megjelent 1 903. évi szeptember hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 28249. szám. VII/o OSZTÁLY. Villamos mellékóra. UYTENBOGAARTJOHANNES WILHELMUS HUYBERT MÉRNÖK UTRECHTBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 április hó 2-ika. Jelen találmány tárgya villamos mellék­órákra vonatkozik, melyeknél a mutatókat forgó fegyverzetek mozgatják. Az eddigi e fajta órák azon hátránnyal bírnak, hogy a permanens mágnesek rövidebb vagyhosz­szabb idő múlva mágnességüket elveszítik. Jelen találmánnyal ezen hátrány megszün­tetését czélozzuk. Ez azáltal érjük el, hegy a permánens mágneseket és az elektromág­neseket akként rendezzük el, hogy a per­manens mágneseket az utóbbiak magja zárja és azok így mágnességüket állandóan megtartják. A jelen találmány szerinti óra lényegé­ben egy helytálló tárcsán elrendezett két vagy több elektromágnesből áll, melyek­nek északi és déli sarkai egymással válta­kozva, egy körben fekszenek; áll továbbá egy forgatható tárcsára szerelt megfelelő számú permanens aczélmágnesből, melyek­nek északi és déli sarkai szintén egymással váltakozva, ugyancsak körben fekszenek és pedig a helytálló elektromágnesek sarkai­val szemben. A mellékelt rajzokon a jelen találmány szerinti óra két foganatosítási alakjában van bemutatva. Az 1. ábra az óra függélyes hosszmet­szete, a 2. ábra X—X vonala szerint. A i 2. ábra az óra fölülnézete. A 3. és 4. ábra egy foganatosítási alakot ábrázol, melynél a permanens mágnesek és az elektromágnesek máskép vannak el­rendezve. Az 1. és 2. ábrában bemutatott fogana­tosítási alaknál egy helytálló (a) tárcsán két (b) és (c) elektromágnes van elren­dezve, melyek olyképen vannak körülteker­cselve, hogy a főórától jövő áramimpulzu­sok a mágneseket akként gerjesztik, hogy az egy körön fekvő pólusok fölváltva északi és déli polaritást vesznek föl, a mint az az 1. ábrából kitűnik. Az (e) és (f) per­manens mágnesek egy forgatható (d) tár­csára vannak szerelve; e mágnesek északi és déli sarkai szintén egy körön feksze­nek és egymással váltakoznak. Az 1. és 2. ábra szerint a permanens mágnesek az elektromágneseken kívül fekszenek, míg a 3. és 4. ábra szerinti elrendezésnél a per­manens mágnesek az elektromágnesek jn belül vannak. Az elektromágneseket mindkét elrende­zésnél akként állítjuk be, hogy sarkaik az áram áthaladásakor ugyanoly polaritásúak legyenek, mint a permanens mágneseknak velük szemben fekvő sarkai; úgy hogy az áram áthaladásakor a sarkok egymást td-

Next

/
Thumbnails
Contents