28224. lajstromszámú szabadalom • Fúrt kút

Megjelent 1903. évi szeptember hó 14-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATA L SZABADALMI LÉTRA S 28224. szám. XXI/©. OSZTÁLY. Fúrt kút. NASCHÉB JÁNOS KERESKEDŐ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 iebruár hó 23-ika. Az eddigi fúrt kutaknál, melyeknél tudva­levőleg csak egy kívül mázolt vascsövet hajtunk a földbe, igen gyakran megtörté­nik, hogy a csövet a rozsda átrágja, úgy hogy ez a földnyomásnak nem tud eléggé ellentállni. Az ily cső kilyukadásánál föld jut a csőbe és a kút eltömődik, úgy hogy az többé nem használható, a mi különösen petróleum kiaknázásánál gyakran azt a hi­tet kelti, mintha az illető talaj ki volna merülve. Ezt a hátrányt találmányunk tárgyánál az által kerüljük el, hogy a fúrt lyukat kémiai anyagból vagy üvegből álló egyes csőrészekkel béleljük ki. A csatolt rajzon a találmány tárgyátké­pező fúrt kút függélyes metszetben lát­ható. A kút a szokásos, vasból készült (1) fúrócsőből áll, mely alul a (2) szűrőt vi­seli. Annak a megakadályozására, hogy a kút a fúrócső nagyobb megsérülésénél hasznavehetetlenné váljék, az (1) csövet égetett anyagból, czementből, üvegből vagy hasonló anyagból álló egyes (3) csődara­bokkal béleljük ki, melyek külső átmérője a fúrócső belső átmérőjénél valamivel ki­sebb és melyek közül a legalsó csődarab az ólomból vagy más hasonló anyagból ké­szült (8) tömítő gyűrű közbeiktatása mel­lett a (2) szűrőre támaszkodik, míg az e fölött fekvő csődarabok egymás fölé van­nak helyezve. Az egyes csődarabokat különböző módon tömíthetjük, a legtöbb esetben azonban két-két szomszédos csődarab homloklapjá­nak egymásra köszörülése is elégséges lesz. Habár ennél a szerkezetnél bármely szű­rőt alkalmazhatunk, czélszerű lesz ezen czélra a rajzon ábrázolt szűrőt alkalmazni. Az 1. ábrán látható szűrő, mely a 2. és 3. ábrán nagyobb méretben és vízszintes metszetben van ábrázolva, lehető nagy át­ömlési keresztmetszet elérése czéljából egymástól bizonyos távolságban elrendezett (4) hosszanti rudakból áll, melyek a szűrő­nek föltüntetett hengeres alakjánál (5) ke­resztgyűrűk (keresztdaraDok) segélyével vannak egymással összekötve. Eme gyűrűk közül a középső (belső) keresztgyűrűk a hosszanti rudakkal czélszerűen szögecselés útján vannak összekötve, míg a szűrő hom­lokfölületénél, kívül alkalmazott gyűrűk, melyek közül az alsó a szűrőtestet telje­sen elzárja, a szűrőtestre föl vannak csa­varva. Ezt az üreges szűrőtestet egy vagy több hullámdrótból készült (6) szűrőréteggel vesszük körül, mely elrendezésnél a hul-

Next

/
Thumbnails
Contents