28220. lajstromszámú szabadalom • Újítás kéménytisztító ajtókon

Megjelent 1903. évi szeptember lió 14-én. MAGY SZABADALMI KIR III VATA L SZABADALMI LEIRA S 28220. szám. VII l/M OSZTÁLY Újítás kéménytisztító ajtókon. KOCH JENŐ FÜTŐTECHNIKUS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 márczius hó 10-ike. A bejelentés tárgyát képező találmány kéménytisztító ajtókon eszközölt újításra vonatkozik. Ezen újítás abban áll, hogy a belső ajtót két vagy több, egymással csuk­lósan összekötött részből állítjuk elő. Ezen belső ajtó a külső ajtó levétele után víz­szintes tengely körül leforgatható és egy­szersmind összehajtható, miáltal nyitott ál­lapotban csak kevéssé nyúlik ki a falból, a mi azért fontos, mert ezen ajtók rende­sen a szoba oly részében vannak alkal­mazva, a hol szűk a hely. A teljesen ki­vehető belső ajtóval bíró, ilyen czélra szolgáló ajtóknál előfordult azon eset, hogy a belső ajtót egyáltalán elfelejtették visz­szahelyezni és csak a külsőt zárták be; ezen eset a jelen találmány tárgyát ké­pező kéményajtónál elő nem fordulhat, mert a külső ajtót csak úgy lehet rátenni, ha a belsőt már betettük. A találmány tárgya mellékelt rajzon van ábrázolva. 1. ábra a kéményajtó előlnézetét eltávo­lított külső ajtó mellett, 2. ábra a téti föl, külső ajtó belső oldalát tün-3. ábra a kéményajtó oldalnézete, rész­ben függélyes hosszmetszete nyitott álla­potban. A kéményajtó belső ajtaja például kéfc(l 2) részből áll, melyek egymással (3) forgó pántok segélyével csuklósan vannak össze­kötve; az alsó (1) rész a (4) forgó pánt körül elforgatható. A fölső (2) ajtórészen fölül egy (5) kiálló kengyel van megerő­sítve, melyre bezárt állapotba-; a külső (6) ajtó (7) zártokja támaszkodik és a belső ajtót benyomva tartja. A külső (6) ajtó alsó széléből kiálló (8) éle az ajtótok alsó részén lévő (9) hézagba tolatik és egy­szerűen befelé nyomatik, mire a (10) csapóretesz a zárást ismert módon önmű­ködően, kulcs alkalmazása nélkül eszközli. Az önműködő csapózár alkalmazása is any­nyiból előnyös, hogy az ajtót nem lehet nyitva felejteni. SZABADALMI IGÉNY. Újítás kéménytisztító ajtókon, jellemezve az által, hogy a belső ajtó két, esetleg több, egymással (3) forgó pántokkal csuklósan összekötött (1 2) részből áll, melyek előre leforgathatok. (1 rajzlap melléklettel.) PALJW RéaZVÉNYTAftaASÁG NYOMDÁJA euDAPÉSTt*

Next

/
Thumbnails
Contents