28213. lajstromszámú szabadalom • Gázfejlesztő telep

IR I II 'ÍM | II || IIIIM | Megjelent 1903. évi szeptember lió 14-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28213. szára. II/e. OSZTÁLY. Gázfejlesztő telep. BOWMAN FREDERIC EDMUND VEGYÉSZ MANCHESTERBEN. A szabada'om bejelentésének napja 1903 márczius hó 4 ike. Jelen találmány tárgyát egy gázfejlesztő telep képezi, mely egy gázgéppel közvet­len kapcsolatban használható, mi mellett ezen gázgép hajtóerejét a telepben előál­lított és a gép üzeme közben utóbbi által beszívott gáz adja. A mellékelt rajzon ezen telep egy gáz­géppel kapcsolva, függélyes metszetben van föltüntetve. Az alkalmazott gázfejlesztő egy függélyes hengeres (1) fémköpenyből áll, mely tűzálló anyagból készített (2) betéttel van ellátva és ezen betét alatt egy (4) ajtóval elzárható (3) hamúszekrénnyel bír. Utóbbiban egy (5) rostély vagy egy (6) orsóra szerelt lemez van elrendezvs, mely a (8) csap körül forgatható (7) kézi emeltyű segélyével emelhető és sülyeszt­hető. A (2) betét alatt egy (9) csőkígyó vagy csőspirál fekszik, melynek két vége fölfelé halad és az egyik egy kis (10) ka­zán gőzterében, míg a másik ezen kazán vízterében nyílik, mely kazán a gázfejlesztő tetejét képezi és czélszerűen Field-féle (11) csövekkel van fölszerelve, melyek ogy a tüzelés által hevített térbe nyúlnak le. A kazánt a (12) vízvezeték táplálja és a fö­lösleges víz az U-alakú (13) csövön át fo­lyik el. A (10) kazánon egy kupolaszerű (14) tartány nyúlik át a gázfejlesztőbe. Ezen (14) tartány czélszerűen ugyanolyan átmérővel bír, mint a (2) tűzbetét és an­thraczitszén vagy más tüzelőanyag beveze­tése czéljából egy (15) töltőtölcsérrel van ellátva, úgy hogy a (14) tartány készlet­tartány gyanánt szolgálhat, melyből a tü­zelőanyag a szükségletnek megfelelően a gázfejlesztőbe lesülyed. A (2) betét és a (14) tartány közé egy (16) szitahenger van beépítve, mely meg­akadályozza, hogy az égéstermékekkel együtt szénpor vagy más szilárd részek tá­vozzanak el. Az égéshez szükséges levegő egy (17) kamra fenekén át lép be, mely a (18) kipuffogó cső körül a gázgép (19) hengeréhez közel van elrendezve, mi mel­lett beépített (20) elterelő fölületek által a levegő a (17) kamrán zeg-zug-alakú úton halad végig és ez által az egyébként ve­szendőbe menendő meleget fölveszi. Az ily módon előmelegített levegő egy (21) csö­vön át a kazán gőzterébe halad és ezen gőztér egy a (34) tolattyú segélyével el­zárható (22) csövön át a (3) hamutérrel áll összeköttetésben. A gázfejlesztő fölső része egy (23) csövön át, melynek fölfelé haladó elágazása a (24) tolattyú nyitásá­nál kémény gyanánt működik, egy (25) tar­tánnyal közlekedik, melybe egy (26) cső

Next

/
Thumbnails
Contents