28209. lajstromszámú szabadalom • Szabályozó berendezés ívlámpákhoz

Megjelent 190:J. évi szeptember lió 14-én. MAGY SZABADALMI KIh. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28209. szám, Vll/h. OSZTÁLY. Szabályozó berendezés ívlámpákhoz, SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG GZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 február hó 24-ike. Az eddig használt ívlámpák elé tudvale­vőleg ellenállást szokás bekapcsolni, mely meggátolja, hogy az ívlámpán átfolyó áram­erősség a fényív képződésénél túlságosan fölnevekedjék. Az áramkör zárásánál és a lámpa bekapcsolásánál, vagy pedig üzem­közben a fényívnek elszakadása után tör­ténő újból való képződésénél a szenek érint­keznek egymással, tehát az áramkörbe csak aránylag csekély ellenállás van bekapcsolva, mely az áramerősséget túlságos mértékben engedi növekedni mindaddig, míg a főáram­körbe kapcsolt cséve a szeneket a fényív képezése czéljából megfelelően szét nem húzta. Ha a jelzett cséve húzó ereje kor­látozva nem volna és ha megengedhetuők, hogy a mozgó szén a húzóerő hatásának akadály nélkül engedjen, a szenek érintke­zése okozta rövidzárlat időtartama oly cse­kély volna, hogy az öuindukczió által amúgy is gyöngített áram említésre méltó zavarokra okot nem adhatna. Ebben az esetben az ide-oda mozgó tömegek nagy mozgásmeny­nyisége a lámpa nyugtalan égését idézné elő, ezért kénytelenek vagyunk a lámpa szabályozó szerkezetében csillapító tagokat alkalmazni és ezek fékező hatását a fő­áramkörbe kapcsolt cséve húzóerejének meg­felelően megszabni. Ennek következtében azonban a rövid zárlat, illetőleg a fényív képződésének ideje hosszabbodik és az evvel járó hátrányok is érezhetőebbekké válnak, miért az áramerősségnek az adott esetben való növekedését az előre kapcsolt ellen­állás használatával kell meggátolni. Hogy a tetemes energiát fogyasztó előre kapcsolt ellenállást elkerülhessük, illetve kisebbíthessük, a csatolt rajzlapon semati­kusan ábrázolt és a találmány tárgyát ké­pező elrendezéshez folyamodunk, mely sze­rint a két (k k) szén (11 12) hálózatvezeték­kel van összekötve, még pedig az alsó fix szén közvetlenül, a fölső mozgó szén pedig a főáramkörbe kapcsolt (s) cséve közvetíté­sével. A fölső szénnel összekötött (a) vas­magot az (s) cséve ismert módon szívja be. Eme főrészeken kívül két mellékáramkörbe kapcsolt (hl h2) segédcséve is alkalmazva van, melyek egymással lánczolatosan, a fényívvel pedig párhuzamosan vannak kap­csolva. A jelzett csévék által az (al a2) fegyverzetekre gyakorolt hatást az (fl), illetve (f2) rúgó szabályozza, az (al a2) fegyverzet szabad végének közelében pedig a (wl w2) ellenállások vannak alkalmazva, melyek legczélszerúbben egymásra rakott

Next

/
Thumbnails
Contents