28201. lajstromszámú szabadalom • Készülék a czirkuláczió szabályozására gőzfűtési berendezéseknél

Megjelent 1903. évi szeptember hó 12-én. MAGY. g|| kitt. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28201. szám. VITI/k. OSZTÁLY­Készülék a czirkuláczió szabályozására gőzfűtési berendezéseknél. HEINTZ ANTAL MÉRNÖK HERSTAL-LEZ LIÉGEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 január hó 10-ike. A jelen találmány tárgya olyan készülék, mellyel gőzfűtési berendezéseknél a czir­kuláczió szabályozható. Ezen készülék köny­nyen beilleszthető a gőzczirkuláczió veze­tékbe és egyidejűleg önműködő expandáló, szabályozó és tisztító készüléket képez. A készüléknél a gőzbevezetést egy ki terjedési szeleppel szabályozzuk, melynek működtető organuma a berendezés kibocsátó csövétől elágazó légszívórészben van elhelyezve. A készülék lényegileg egy kiterjedési csúcsból áll, mely a gőz bebocsátására való szabályozó szelepet képezi és a melynek működtető orgánuma olyan kamrában van elhelyezve, mely egyrészt egy vezeték ré­vén, melybe a fűtés kivezetőcsövének vége torkollik, a szabad levegővel közlekedik, másrészt pedig egy levegő-ejektorral van összekötve, mely a beömlő gázt fölveszi. A mellékelt rajz a találmány gyakorlati foganatosításának egy példáját tünteti föl; az 1. ábra az egész berendezés hosszmet­szete, a 2. ábra megfelelő alaprajz, miraellett az (i) szekrény födele el van távolítva;a 3. ábra a készülék egy részletének oldal­nézete. Az ábrákon (a) a gőzbevezető cső, (b) egy toldat, melynek (1) és (2) kamrái egymással a (3) nyíláson át közlekednek, mely nyílást a (c) csúcs zárja vagy nyitja, a szerint, a milyen hőmérsékletnek van kitéve ezen csúcs működtető organuma. Az (1) kamara össze van kötve az (a) bevezetőcsővel, a (2) kamara pedig az (e) levegő-ejektor gyű­rűalakú (d) gőzvezetékével közlekedik. Ezen vezetékből a gőz (f)-en a fűtőkészülékbe áramlik és végre (g)-n keresztül a (h) tol­datba jut, mely az (i) szekrényre van csa­varva, mely szekrény a szelep működtető orgánumát foglalja magában és (k) csö­vön át a szabad levegővel közlekedik. Az (i) szekrénybe (j)-nél még az (1) vezeték tor­kollik, mely össze van kötve a légszívó kúppal. A (c) szelepet működtető thermo-regulá­tor bármilyen ismert szerkezettel bírhat. A rajzban egy hajlékony (n) aczélcső van föltüntetve, mely petróleummal vagy vala­mely más könnyen kiterjedő folyadékkal van megtöltve és a két (o, p) végén két aczél födéllel légzáróan van elzárva. Az (u) cső (o) vége a (q) szabályozó csavar fejére van erősítve, mely csavar az (r) fogantyú segélyével működtethető. Ezen (r) fogantyú a (t) számlapon mozgatható (s) mutatóval van ellátva. Az (n) cső (p) vége az (u) rúdra van ráhúzva, melyet az eltol, ha a cső

Next

/
Thumbnails
Contents